Klimaatveranderingen maken Nederland meer kwetsbaar voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Het versterken van de dijken tot zogeheten doorbraakvrije ('Delta') dijken kan het overstromingsrisico aanzienlijk verkleinen.

Daarnaast kan het beter benutten van het Rijnwater, dat ook in droge tijden voor 80% ongebruikt de zee instroomt, een tekort aan zoetwater in droge perioden voorkomen. Hierdoor is een peilverhoging van het IJsselmeer niet langer noodzakelijk. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laat zien in haar vandaag verschenen rapport 'Een delta in beweging. Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland' dat, als alternatief voor het vergroten van de watervoorraden in het IJsselmeergebied zoals eerder door de Deltacommissie is voorgesteld, het een interessante optie is om meer van het Rijnwater te benutten dat (ook in droge tijden) bij de Nieuwe Waterweg nu voor circa 80% ongebruikt de zee instroomt. Dit water laat men in zee stromen om de verzilting via de Nieuwe Waterweg tegen te gaan. Door deze verzilting effectiever -dat wil zeggen: met minder water- te bestrijden, komt meer zoet water beschikbaar voor het IJsselmeergebied.

Dit is slechts één doorberekende oplossingsrichting die het PBL biedt in het rapport. Een ander aspect waarop het rapport op ingaat, is de toenemende decentralisatie: de verantwoordelijkheid voor de inrichting van de ruimte komt steeds meer bij de lagere overheden -gemeenten, provincies en waterschappen- te liggen. Het PBL vraagt in haar rapport het Rijk om helderheid over wat ze van deze overheden en ook van andere partijen (corporaties, projectontwikkelaars, ondernemers, burgers) verwacht als het gaat om het klimaatbestendig maken van Nederland. PBL pleit voor een heldere organisatie van het toezicht hierop.

'Een Delta in beweging' komt tegelijkertijd uit met het Deltaprogramma van Deltacommissaris Wim Kuijken en is bedoeld de politiek-bestuurlijke afweging met wetenschappelijke kennis te ondersteunen. Het rapport is het resultaat van een samenwerking tussen het PBL, Deltares, Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte.

Persbericht: Planbureau voor de leefomgeving, 20 september 2011.