In het regeerakkoord is duurzame groei één van de drie pijlers van het nieuwe kabinet. Het Klimaatverbond denkt graag mee over de nadere uitwerking hiervan. Maar ook leveren wij graag een bijdrage om de transitie naar een duurzame samenleving te overbruggen.

Er is onder andere afgesproken om:

  1. nttde doelstelling voor de opwekking van duurzame energie in 2020 te verhogen van 14% naar 16%;
  2. ntteen eerste stap te zetten om het zelf produceren van duurzame energie op afstand van de eigen woning mogelijk te maken;
  3. nttprioriteit te geven aan energiebesparing;
  4. nttin 2050 een volledig duurzame energievoorziening te hebben, als onderdeel van de omslag naar een circulaire economie.

Dit zijn stappen waar we positief tegenover staan. In de aanloop naar de verkiezingen en in onze oproep samen met de klimaatambassadeurs hebben we hier eerder onder andere de volgende voorstellen voor gedaan:

Deltaplan voor de gebouwde omgeving

Energiebesparing is de meest rendabele manier om de uitstoot van CO2 te verminderen, en steeds belangrijker: om de stijging van woonlasten door hogere energieprijzen te verminderen. De prioriteit die dit thema krijgt in het nieuwe regeerakkoord moet daarom zo snel mogelijk concreet gemaakt worden. Veel maatregelen zijn financieel aantrekkelijk, maar komen niet van de grond. Om deze markt op gang te brengen, en de stilvallende bouwsector een impuls te geven, moet er een Deltaplan komen voor de gebouwde omgeving. Lokale overheden moeten hierin een belangrijke rol spelen. Het grootste deel van het energieverbruik (40%) vindt plaats in de gebouwde omgeving, waar lokale overheden relatief veel invloed op hebben. Anders dan energiebedrijven, waar in het regeerakkoord vooral op wordt gemikt, hebben lokale overheden ook geen tegengesteld belang bij het terugdringen van het energieverbruik.

Regionale samenwerking

Ook lokaal staan alle budgetten onder druk, waardoor het klimaatbeleid van veel (middelgrote en kleine) gemeenten sterk dreigt terug te vallen. Dit terwijl hun inzet wel noodzakelijk is om massa te maken en de doelstellingen te realiseren. Om de gewenste opschaling en verbreding toch mogelijk te kunnen maken, is volgens het Klimaatverbond het stimuleren van regionale samenwerking van groot belang. In de regio kan het beste de verbinding worden gemaakt tussen koplopers (steden) en de grote groep van middelgrote en kleine gemeenten. Klimaatbeleid houdt niet op bij de gemeentegrenzen en kan ook niet los worden gezien van (economische) innovatie in regionale netwerken. Vooruitlopend op de voorgestelde schaalvergroting van gemeenten is daarom een vervolg op de SLOK regeling met mogelijkheden voor cofinanciering (van proceskosten) hard nodig.

Duurzaam inkopen

De overheid is met zijn eigen inkopen in potentie een belangrijke speler in de omslag naar een circulaire economie. Het Rijk kan zelf het goede voorbeeld geven door toe te werken naar 100% duurzaam inkopen en nu af te spreken om uiterlijk vanaf 2020 alleen nog maar producten aan te schaffen die 100% klimaatneutraal, biodiversiteitneutraal en cradle-to-cradle zijn gemaakt.