In de Energieagenda van het huidige kabinet worden de grove penseelstreken neergezet voor het Energiebeleid na 2023. Gelet op de aanstaande verkiezingen wellicht het maximaal haalbare. Echter, gelet op de urgentie van klimaatverandering, zijn meer en snellere stappen nodig om de doelstellingen te halen van het vorig jaar gesloten klimaatakkoord. Klimaatverbond Nederland helpt het kabinet de komende maanden graag bij het concretiseren van beleid in het aangekondigde Nationaal Klimaat- en Energieplan.

In de Energieagenda staan aanknopingspunten waarmee we snel aan de slag kunnen. Een verandering van het recht op een gasaansluiting naar het recht op warmte en verplichte aardgasloze nieuwbouw geeft gemeenten meer mogelijkheden om lokaal energiebeleid te verscherpen. De publieke tandem gemeente-netbeheerder wordt cruciaal. Echter, een dergelijke verantwoordelijkheid delegeren kan niet zonder bijbehorend (wettelijk) instrumentarium.

In de Energiedialoog riep Klimaatverbond Nederland op om niet alleen naar de lange termijn te kijken maar ook nu met maatregelen te komen. (Zie ook publicatie Kamp kom van dat gas af) De voorliggende Energieagenda neemt wel enkele passen voorwaarts, maar ontbeert nog de grote noodzakelijke stappen. Voor de CO2-beprijzing worden de ontwikkelingen in de EU afgewacht en voor een aardgasloze gebouwde omgeving ligt 2050 wel erg ver weg.

De komende maanden zal er verder worden gewerkt aan een Nationaal Klimaat- en Energieplan. Klimaatverbond Nederland helpt graag om de grove schetsen van het kabinet om te zetten in concrete maatregelen en activiteiten, zodat er ook op decentraal niveau hard gewerkt kan worden aan een CO2 arme samenleving. Er moet nu worden doorgepakt ook al zijn er verkiezingen, de urgentie is te groot.