Begin november presenteerde Thijs de la Court namens het team interne CO2-beprijzing van Klimaatverbond Nederland het essay "Van Parijs naar CO2-prijs" op het Energiefestival in Eindhoven. Het essay werd gezien als een werkdocument, wat de lezer de gelegenheid gaf om input te leveren. Inmiddels wordt hard gewerkt aan een eindrapportage.

Waarom CO2-beprijzing?

De effecten van droogte, overstromingen, verlies van vruchtbaar land, verlies aan biodiversiteit en veiligheid (feitelijk vrijwel alle aspecten die in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN voorkomen) zijn lange tijd niet in marktprijzen verwerkt. Kosten van klimaatverandering wentelen we daarmee af op volgende generaties en andere landen met lagere uitstoot van broeikasgassen. Klimaatverandering dwingt ons dit marktfalen te corrigeren.

Maar welke prijs aan CO2 gehangen wordt, hangt af van de gehanteerde uitgangspunten. Wat rekenen we wel mee en wat niet? En wat willen we bereiken met dat prijskaartje op uitstoot?

De overheid heeft een voorbeeldfunctie 

De CO2-reductie van 49% in 2030 uit het Klimaatakkoord is dan ook voor de eigen bedrijfsvoering en inkoop van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een logisch doel. Daarom onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de koepels van decentrale overheden en ondersteund door PIANOo, het RIVM en Klimaatverbond Nederland, hoe de overheid deze ambitie concreet kan invullen.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is daar een belangrijk onderdeel van. Een aanzienlijk deel van de CO2-emissies komt voort uit inkoop. Door in alle beleidsvelden een interne CO2-prijs te rekenen wordt ook gerekend met de toekomst.

Deze zogenaamde interne CO2-beprijzing vormt het onderwerp van een essay. Als voorbereiding op de (eind)resultaten van het onderzoek beschrijven we daarin de potentiële waarde van interne CO2-beprijzing en de logica achter dit instrument. U kunt dit lezen in ons essay Van Parijs naar CO2-prijs' hier downloaden (.PDF)

Denk mee

U kunt vragen en opmerkingen hierover, uiterlijk tot 16 december, sturen naar jos.van.der.schot@klimaatverbond.nl. Ook is het mogelijk op hier het werkdocument van deze essay te downloaden. U kunt dan uw vragen of opmerkingen in dit werkdocument aanvullen en ons retour zenden. We zullen uw commentaar zorgvuldig lezen en, waar nodig, meenemen in de eindversie.

Meer informatie over interne CO2-beprijzing vindt u op www.co2-beprijzing.nl.

Klik op de foto om het essay Van Parijs naar CO2-prijs (.PDF) te downloaden.

Oorspronkelijke publicatie van dit artikel: 7 november 2019. Laatste update: 2 maart 2020.