Het is één van de grote vraagstukken van deze tijd: de omslag naar hernieuwbare energie. Vanuit de druk om van het aardgas af te gaan, zijn veel gemeenten bezig plannen te ontwikkelen voor warmtenetten. Grootschalig, vaak samen met woningcorporaties, want “dat zet tenminste zoden aan de dijk”.

Een wijk met een warmtenet is inderdaad van het gas af, maar ’s zomers nog net zo heet als voorheen. Vanwege het opwarmende klimaat zullen er méér én warmere zomerdagen voorkomen. Hierdoor zal de behoefte aan koelte, en dus de vraag naar actieve koeling zoals bijvoorbeeld via airconditioning, snel toenemen. Hierdoor stijgt ook de energievraag die daarmee samenhangt.

De grote vraag is of het koeltevraagstuk wordt meegenomen in de Regionale Energiestrategie. En zo ja, hoe dan? Klimaatverbond Nederland deed onderzoek naar de stand van zaken aangaande het koeltevraagstuk. 

Resultaten enquête

De koeltebehoefte is bij een meerderheid van de gemeenten, provincies en waterschappen niet in beeld, blijkt uit onze enquête. De koeltebehoefte heeft een eigen energievraag, die meegroeit met de klimaatverandering. Deze energievraag die met de koeltebehoefte samenhangt, wordt bij ruim 85% van de respondenten niet meegenomen en gekoppeld in de energietransitie.

Bij gemeenten die aangeven dat ze wel werken aan de koeltebehoefte blijkt - bij navraag - dat ze het vooral herkennen als belangrijk klimaatadaptatieonderwerp: het wordt bekeken en benaderd vanuit de relatie met de toenemende hitte(stress). Slechts een tweetal gemeenten (van de 71 respondenten) geeft aan er actief mee bezig te zijn.

Bij elf van de respondenten is wel inzicht van de toenemende koeltebehoefte gekoppeld aan de veranderende energievraag hiervoor, maar het is nog niet in uitvoering op beleidsmatig niveau. Kortom, de energiebehoefte die samenhangt met actieve koeling is een vraagstuk dat maar bij circa 15% van de gemeenten in beeld is.

De hele rapportage waarin de resultaten uit de enquête zijn verwerkt, vindt u via deze link.

Neem de koeltebehoefte en energievraag mee in uw beleid

Klimaatverbond Nederland wil het inzichtelijk maken en agenderen van deze stijgende behoefte voor koelte niet alleen uitvoeren: wij willen bouwen aan een coalitie van kennisinstellingen en marktpartijen. Hiervoor zijn wij reeds een alliantie aangegaan en werken we samen met de Hogeschool van Amsterdam, Stichting W/E adviseurs, Platform 31 en Tauw. Uiteindelijk is het onze bedoeling om het koeltevraagstuk beleidsmatig bij diverse partijen ( o.a. het Rijk) geagendeerd te krijgen.

Meer weten?

Door middel van kennisdeling en samenwerking draagt Klimaatverbond Nederland bij aan de bewustwording over dit belangrijke vraagstuk.Onze leden gaan wij vervolgens ondersteunen met een praktijkgerichte aanpak om hiermee aan de slag te gaan. Wilt u meer weten of heeft u ondersteuning nodig bij het koeltevraagstuk? Neem dat contact op met Jan Engels (jan.engels@klimaatverbond.nl) of Maisam Haydary (maisam.haydary@klimaatverbond.nl) of bel 088-023890.