Acht gemeenten in de regio Noord-Veluwe hebben de route uitgestippeld naar een klimaatneutrale energievoorziening in 2050. Projectgroepsessies, voorjaars- en zomerbijeenkomsten met stakeholders, Gideonsbende en input vanuit landelijk en Gelders energieakkoord leidden uiteindelijk naar een kaart met zeven routes die de gemeenten als basis nemen voor hun lokale en regionale uitvoeringsplannen.

Download de interactieve routekaart op http://regionoordveluwe.nl/artikelen/item/klimaatneutraal/routekaart .

De ambitie van de regio Noord-Veluwe is in lijn met de provinciale ambities in het Gelders Energieakkoord, de landelijke afspraken in het SER Energieakkoord en de mondiale afspraken tijdens de klimaattop Parijs in het Klimaatakkoord. Al deze afspraken hebben gemeen dat in 2050 (en soms al eerder) al onze energie uit duurzame bronnen komt.

Hoe ziet een routekaart er uit?

De regionale routekaart laat zien hoe de klimaatneutrale regio er uiteindelijk uit ziet en welke acties er op korte en lange termijn noodzakelijk zijn om dit te realiseren. Er zit ook een tijdpad in wanneer bepaalde resultaten moeten zijn behaald. Veel partijen zijn al aan de slag. Er zijn mooie voorbeelden in de regio waarvan enkele terug te vinden zijn in de routekaart.
De zeven routes naar klimaatneutraal

  • ntt    Al het vastgoed duurzaam: jaarlijks minder energieverbruik bebouwde omgeving.
  • ntt    Ruimtelijke inpassing van duurzame energie: impuls op regionale energieproductie.
  • ntt    Energieke samenleving: inwoners doen actief mee.
  • ntt    Ondernemende regio: bedrijven als (innovatieve) partner in energietransitie.
  • ntt    Vervoersbewegingen zijn duurzaam: schone brandstoffen en nieuwe mobiliteit.
  • ntt    De Veluwe als duurzaam recreatiegebied: koploper in kwaliteit en duurzaamheid.
  • ntt    Van afval naar grondstof: minder restafval en grondstofkringloop.

Hoe wordt de routekaart uitgevoerd?

De regionale routekaart geeft aan welke doelen op welk moment gerealiseerd moeten zijn en via welke scenario’s en uitwerkingsrichtingen dit kan gebeuren. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten gaan hiermee aan de slag.

Gemeenten vertalen de beschreven scenario’s en routes in gemeentelijk klimaatbeleid en stellen uitvoeringsplannen op. Ook rond de routes waar andere partijen dan gemeenten een belangrijke rol hebben komen uitvoeringsprogramma’s.

Op basis van alle input zal RNV een regionaal uitvoeringsprogramma opstellen met activiteiten waarvan gemeenten vinden dat ze op regionale schaal opgepakt dienen te worden (schaal- of financieel voordeel, kennis).