Meer dan zeventig procent van de Nederlandse gemeenten is tegen boringen naar schaliegas. Dat bleek op woensdag 3 juni tijdens het VNG Jaarcongres in Apeldoorn, waar een motie van de gemeenten Noordoostpolder en Boxtel ('Nee tegen winning van schaliegas in Nederland') op de steun van een ruime meerderheid van de gemeenten kon rekenen.

In de motie stellen de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder vast dat:

  • nttWe als gezamenlijke gemeenten een belangrijke rol hebben in het behartigen van de belangen van onze inwoners en bedrijven.
  • nttEr geen draagvlak is onder burgers en bedrijven voor de winning van schaliegas.
  • nttDe meerderheid van de Nederlandse gemeenten zich dan ook al heeft uitgesproken tegen proefboringen naar en winning van schaliegas in hun gemeente.

Overwegende dat (het dichtbevolkte) Nederland zich niet leent voor schaliegaswinning omdat:

  • nttDe veiligheid en volksgezondheid in het geding komen door schaliegasboringen.
  • nttDe ruimtelijke impact van proefboringen naar en winning van schaliegas aanzienlijk is.
  • nttEr overlast zal zijn door verkeersbewegingen vanwege de aan- en afvoer van grote hoeveelheden (vervuild) water.
  • nttEr (imago)schade zal optreden, vooral voor de landbouw, de toeristisch-recreatieve sector en sectoren die afhankelijk zijn van schoon drinkwater.
  • nttOnroerend goed naar verwachting in waarde zal dalen.
  • nttEr vraagtekens worden geplaatst bij nut en noodzaak van schaliegas.