Klimaatverbond Nederland heeft een consultatieronde gedaan onder de gemeenten die in 2019 deelnamen aan het Symposium Lokale Hitteplannen om een beeld te krijgen waar gemeenten staan met betrekking tot het opstellen van een lokaal hitteplan. 15 gemeenten hebben hun stand van zaken en aanpak toegelicht, wat is samengevat in deze ‘Inventarisatie lokale hitteplannen’.

De inventarisatie geeft een mooi beeld van de diversiteit aan aanpakken. Want ondanks dat de meeste gemeenten de Handreiking lokale hitteplannen als leidraad gebruiken, kiest een ieder uiteindelijk een aanpak die het best past bij de lokale behoeften en capaciteiten. 

Geografische begrenzing bepaalt aanpak hitteplannen

Het grootste verschil in aanpak zit in de geografische begrenzing van het hitteplan. Waar de ene gemeente kiest voor hitteplannen op wijkniveau, gaat de ander voor een stadsbrede aanpak. Sommigen gemeenten kijken zelfs over de eigen grenzen heen (regionale samenwerking). Dit verschil in schaalniveau leidt tot verschillen in o.a. de afbakening van de doelgroep en de daarmee samenhangende diversiteit aan maatregelen. Waar sommige gemeenten zich (in eerste instantie) richten op de grootste groep kwetsbaren (eenzame ouderen), geeft bijvoorbeeld een wijkgerichte aanpak ook ruimte voor aandacht voor andere kwetsbare groepen (zoals daklozen).

Alle gemeenten werken bij de ontwikkeling van het lokale hitteplan nauw samen met andere, lokale en regionale partijen, met name de GGD, maar ook lokale zorgorganisaties, Veiligheidsregio’s, etc. Dit is een mooi resultaat, gezien de bevinding dat de samenwerking tussen het fysieke en sociale domein binnen de gemeente niet altijd vanzelf gaat.

Nog niet alle gemeenten aan de slag met hitteplan

Zeker niet alle gemeenten zijn al aan de slag met een hitteplan. Een aantal gemeenten zien het hitteplan als een mogelijke vervolgstap op de stresstesten en risicodialogen, afhankelijk van de prioriteiten die hierbij naar boven komen. Omdat een lokaal hitteplan in dat geval waarschijnlijk pas volgend jaar afgerond zal zijn, nemen sommigen van deze gemeenten wel alvast een aantal generieke maatregelen om de komende zomer niet met lege handen te staan.

Klik op de visual hieronder om de "Inventarisatie lokale hitteplannen" te lezen.