Vice-chairman van de Ho Chi Minh People's Committee, mr. Nguyen Trung Tin, en de Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen (Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte) ondertekenden 30 maart jl. in Vietnam een Memorandum of Understanding.

De ondertekening is de start van een intensieve samenwerking op het gebied van het duurzaam en klimaatbestendig ontwikkelen van de stad en de haven van Ho Chi Minh City. De ondertekening vond plaats in het bijzijn van de Prins van Oranje, prinses Maxima en de staatssecretarissen Bleker en Atsma. Ho Chi Minh City is - net als Rotterdam - een dichtbevolkte deltastad met een grote haven en een cruciale rol in de nationale economie. De economische ontwikkeling en snelle bevolkingsgroei leiden tot een toenemende ruimtebehoefte. De ligging in de delta zorgt nu al voor overstromingsproblemen die nog groter worden door klimaatverandering. Deze uitdagingen vragen om een duurzame ontwikkelingstrategie.

Ho Chi Minh City heeft in 2009 aangegeven behoefte te hebben aan de kennis en ervaring van het Rotterdamse klimaatadaptatieprogramma Rotterdam Climate Proof (onderdeel van Rotterdam Climate Initiative). Door de gevolgen van de klimaatverandering te koppelen aan innovatieve ruimtelijke oplossingen ontstaan in Rotterdam kansrijke strategieën die ook in andere deltasteden in de wereld kunnen worden toegepast. Daarnaast heeft Rotterdam met de Tweede Maasvlakte ruime ervaring met het verplaatsen van de havengerelateerde activiteiten richting zee en het herontwikkelen van binnenstedelijke havengebieden. De combinatie van groeiende deltasteden en klimaatverandering bieden voor de Nederlandse watersector concrete en nieuwe kansen met betrekking tot de ontwikkeling van innovatief en integraal watermanagement in delta’s en deltasteden zoals Ho Chi Minh City.

De samenwerking tussen Rotterdam en Ho Chi Minh City is voortgekomen uit het internationale stedennetwerk Connecting Delta Cities (CDC) dat Rotterdam heeft geïnitieerd. De twee deltasteden werken volgens het zogenaamd ‘Vietnamese Ownership & Netherlands Partnership’. Dat wil zeggen dat Ho Chi Minh City geheel zelfstandig het project uitvoert en Rotterdam/Nederland vanuit haar kennis en ervaring een begeleidende en adviserende rol heeft.

Rotterdam Approach

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst ontwikkelt Ho Chi Minh City de komende jaren een adaptatieprogramma op basis van de ‘Rotterdam Approach’. De essentie van deze benadering is de klimaatverandering te zien als een kans voor een aantrekkelijke en economisch sterke stad. Vanuit deze gedachte wordt een langetermijnstrategie opgesteld die vertaald wordt naar kortetermijnmaatregelen met (lokale) sociaal economische kansen. Het is bij deze aanpak van belang dat er integraal gewerkt wordt vanuit de verschillende (Vietnamese) diensten en departementen.

Nederlands Rijksbeleid

De samenwerking tussen Ho Chi Minh City en Rotterdam past goed binnen het Nederlandse Rijksbeleid dat gericht is op internationale samenwerking rond de thema’s water, klimaat en duurzaamheid. Daarvoor wil het Rijk de beschikbare expertise van lokale overheden inzetten. Het Rijk ziet de samenwerking tussen Ho Chi Minh City en Rotterdam als een voorbeeldproject. Naast Ho Chi Minh City helpt het ministerie van Infrastructuur en Milieu Vietnam ook met het ontwikkelen van het Mekong-deltaplan. Dit plan is vergelijkbaar met het Nederlandse Deltaplan dat onder leiding van oud minister Cees Veerman is opgesteld. Het samenwerkingsproject tussen Ho Chi Minh City en Rotterdam en het Mekong-deltaplan hebben inhoudelijk en procesmatig sterke raakvlakken.

Rotterdam Climate Initiative

Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) richt zich op 50% CO2-reductie en 100% klimaatbestendigheid in 2025. Het RCI is een initiatief van de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam NV, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs, de koepelorganisatie van de Rotterdamse industrie. Als daadkrachtige en innovatieve wereldhavenstad neemt Rotterdam samen met bewoners, bedrijven en instellingen haar verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst. Door zowel de oorzaken en de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken, de luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidoverlast te beperken, werkt Rotterdam voortvarend aan het totale duurzaamheiddossier. Door deze unieke aanpak is Rotterdam een inspirerend voorbeeld voor andere steden. De ambities en resultaten op het gebied van milieu, klimaat, energie en water dragen bij aan een groene, schone, gezonde en economisch sterke stad en maken van Rotterdam de duurzaamste wereldhavenstad.

Bron: Gemeente Rotterdam