In opdracht van de VNG zijn de energie-strategieën van 7 pilot-regio’s onderzocht. Het rapport 'Slim schakelen' toont de lessen voor een regionale energiestrategie. Het overzicht geeft inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van de verschillende regio’s en biedt aanbevelingen voor overheden die aan het begin staan van de energietransitie.

Leren en experimenteren

Het kenmerk van transitie is dat niemand weet hoe het eindresultaat eruit zal zien. Er zijn vele onzekerheden en onbekende variabelen die het onmogelijk maken een lineaire strategie te ontwikkelen. Adaptief vermogen, de kunst om al lerend een weg te vinden naar een bevredigend resultaat, is hard nodig. Daarom koos de deal regionale energiestrategieën voor een lerende aanpak. Zeven regio’s gingen aan de slag om het best haalbare resultaat te realiseren. 

Regionaal niveau

De energietransitie heeft effecten op alle schaalniveaus: lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal. Maar vooral in de regio is de ruimtelijke impact van grootschalige opwekking en netwerkontwikkeling het meest zichtbaar.
Het gaat over bouwen, logistiek en infrastructuur: allemaal zaken die relevant zijn voor de energietransitie. Dit ontslaat andere overheden, zoals Rijk en gemeenten, niet van hun plicht. Het is een kwestie van slim schakelen.

Bij de vijf transitiepaden verschillen de mogelijkheden van de bestuurslagen om de transitie op gang te brengen sterk. De paden snijden bovendien dwars door alle bestuurslagen heen. Stevige samenwerking tussen bestuurslagen is dus nodig om integraliteit te bereiken en de samenhang tussen de transitiepaden te organiseren. De nieuwe Omgevingswet biedt nuttige aanknopingspunten voor de energieopgave aangezien hierbij ruimtelijke, maatschappelijke en economische zaken samenkomen.

12 lessen

FASE PROJECTVOORBEREIDING EN -ORGANISATIE
Les 1 - Verwerf commitment voor het strategieproces
Les 2 - Zorg voor een krachtige projectorganisatie
Les 3 - Richt het proces flexibel in


FASE INVENTARISATIE EN ANALYSE
Les 4 - Maak het startpunt van de regio helder
Les 5 - Maak de mogelijkheden inzichtelijk
Les 6 - Verricht missiewerk


FASE ALLIANTIE- EN PLANVORMING
Les 7 - Maak het concreet
Les 8 - Bedenk dat strategie een cyclisch proces is


FASE BESLUITVORMING
Les 9 - Veranker de strategie
Les 10 - Koppel de opgave met andere beleidsdossiers
Les 11 - Zorg dat stakeholders zich committeren


FASE UITVOERING
Les 12 - Breng continuïteit aan in de uitvoeringsorganisatie

Lees het hele rapport op http://regionale-energiestrategie.nl/