Met ingang van 1 januari 2013 gaat een groot deel van de kennis- en uitvoeringstaken van Agentschap NL op het gebied van milieu en leefomgeving over naar Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Naar Rijkswaterstaat

De taken binnen de thema's afval, bodem en ondergrond, broeikasgassen, F-gassenverordening, gebiedsontwikkeling, klimaatbeleid, materialen, mobiliteit, openbare verlichting en milieu wet- en regelgeving worden ondergebracht bij Rijkswaterstaat Leefomgeving. Hieronder vallen de taken van Bodem+, Kenniscentrum InfoMil, Gemeente Schoon en het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Met het overgaan van deze taken naar Rijkswaterstaat wordt de basis gelegd voor een landelijke kennisfunctie van en voor alle overheden, die de schakel vormt tussen rijk en decentrale overheden op het gebied van onze fysieke leefomgeving.

Naar ILT

De taken op het gebied van vergunningverlening voor de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) en Besluiten (Besluit inzamelen Afvalstoffen (BIA) en Productbesluiten Afval (PBA)) worden met ingang van 1 januari 2013 uitgevoerd door de ILT.

Wat blijft bij Agentschap NL?

Agentschap NL versterkt haar profiel als de dienstverlener vanuit de Rijksoverheid als het gaat om duurzaam, innovatief en internationaal ondernemen. De financiële regelingen rondom duurzaamheid, zoals Groen Beleggen en MIA/Vamil, blijven bij Agentschap NL.

Lees verder