Klimaatverbond Nederland en HIER Klimaatbureau kijken samen met hun partners en leden terug op een geslaagde dag. Met inspirerende sprekers, interessante workshops en een eerlijke vegetarische lunch. Lees verder voor het verslag.


 

Introductie

Margreet van Gastel (bestuurslid Klimaatverbond Nederland) opent als dagvoorzitter met een anekdote uit 1961: “Toen mijn vader in die hele koude winter eens een bakje sneeuw voor de kachel zette, smolt en verdampte het water, maar het roet bleef achter. De vervanging van kolen door aardgas was een welkome verandering.” Ingrid Thijssen, CEO van Alliander vervolgt: “Voor veel mensen is de huidige vervanging van aardgas voor andere warmtebronnen minder welkom, doordat de voordelen niet direct merkbaar zijn en het nog wel wat voeten in aarde heeft om het warmtesysteem aan te passen.” Uit een van de subsessies kwam de tip om bij mensen niet alleen over de gasaansluiting te praten, maar uit te zoeken waar ze nog meer behoefte aan hebben: thuis, of in de buurt. Ook zijn er meer bevoegdheden voor gemeenten nodig, en meer mogelijkheden om de aanpassingen in huis te financieren.

Zowel Ingrid Thijssen als Meindert Smallenbroek (EZ) maken zich wel zorgen over de stijgende kosten voor de mensen die nog niet mee komen met de energietransitie. Er moet recht komen op warmte, los van hoe deze geproduceerd wordt. Meindert Smallenbroek liet ook zien dat de meeste Nederlanders denken dat bijna 40% van onze energievoorziening duurzaam is, terwijl dat in werkelijk nog maar 6% is. In de sub-sessie over monitoring is hier dieper op in gegaan. Het meten van de ‘harde cijfers’ is belangrijk, maar vergeet de context niet.

Stephan Brandligt, voorzitter van Klimaatverbond Nederland en wethouder gemeente Delft heeft er vertrouwen in dat zijn gemeente de energiedoelen gaat halen. “Zeker nu we langzamerhand wind mee krijgen, vooral voor de warmte.” Warmte-oplossingen zijn vaak wel gemeentegrens-overstijgend, daarom typisch iets waarvoor alle overheidslagen moeten samenwerken.

Die regionale samenwerking is in een sub-sessie nog verder uitgediept, verschillende regionale samenwerkingen, waaronder het Gelders Energie Akkoord, hebben hun manier van werken toegelicht en tegen het licht gehouden. De deelnemers concludeerden dat samenwerken niet altijd makkelijk, maar wel noodzakelijk is. De energietransitie is niet alleen binnen de eigen gemeentegrens op te lossen.

Roelof Bleker, dijkgraaf in waterschap Rivierenland, nodigde in zijn verhaal ook uit tot samenwerking. De waterschappen lopen voor op hun eigen energiedoelstellingen, en willen hun ‘assets’ graag beschikbaar stellen voor andere partijen. Zij hebben het aanbod bij minister Kamp neergelegd om voor 2020 nog 100 hectare extra zonne-energie realiseren. Daarnaast kan het water uit gemalen en riolen een rol spelen in de warmtevoorziening.

Dijkgraaf Bleker: “Ik denk dat we in 11% van de warmtevraag kunnen voorzien door dit te halen uit oppervlaktewater met behulp van bestaande gemalen. Daarbij is klanten vinden en het in regelgeving mogelijk maken nu het moeilijkst.” Roelof Bleker sloot af met de oproep het eigen waterschap te benaderen om samen te werken en van dit aanbod gebruik te maken.

Toetreding Alliander tot Klimaatverbond Nederland

Ingrid Thijssen, CEO van Alliander is officieel toegetreden tot het bestuur van Klimaatverbond Nederland. Tijdens de algemene ledenvergadering van Klimaatverbond Nederland stemden de leden unaniem in met haar toetreding. Bestuursvoorzitter Stephan Brandligt van Klimaatverbond Nederland is blij dat Thijssen tot het bestuur is toegetreden: “Het wordt steeds duidelijker dat voor het slagen van de energietransitie er regionaal samengewerkt moet worden. De netbeheerders werken al op een grotere schaal en kunnen de regionale samenwerking versterken.”

Aan de slag met kansen en knelpunten in de energietransitie

Vanuit de samenwerking tussen Klimaatverbond Nederland en HIER Klimaatbureau werden voor de leden en partners gevarieerde deelsessies aangeboden: Gebouw-gebonden financiering, bewonersbenaderingen, bewonersparticipatie en de rol van lokale energieinitiatieven, de lokale uitvoeringsorganisatie, Europese ervaring met ruimtelijke invulling van de energietransitie, innovatieve energietechnieken en gemeentelijk beleid, zin en onzin van monitoring en kansen van regionale samenwerking voor de energietransitie. Op verzoek zijn de presentaties van de dag beschikbaar.

Bedankt voor uw aanwezigheid

Als organisatoren vertrouwen wij erop dat de aanwezigen een waardevolle dag hebben beleefd met veel nieuwe kennis en geïnspireerd zijn om samen te (blijven) werken aan de energietransitie.