Scholen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Je leert scholieren pas echt iets over duurzaamheid als je als school laat zien dat je het belangrijk vindt om het schoolgebouw duurzaam te onderhouden en te beheren. Daarnaast hebben scholen ook een voorbeeldfunctie naar ouders en de wijk.

In de praktijk echter, lopen scholen en gemeenten tegen knelpunten en belemmeringen aan bij het investeren in energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Zij mogen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap niet investeren in maatregelen die verder gaan dan de bouwkundig noodzakelijke investeringen en het niveau van het bouwbesluit. Al willen veel scholen en gemeenten investeren in de energiekwaliteit van gebouwen, de bijdragen die gemeenten voor onderwijshuisvesting in het gemeentefonds krijgen, gaan uit van een laag energiekwaliteitsniveau. En van terugverdienen is voor de gemeente geen sprake, omdat de scholen of schoolbesturen zelf de energierekening betalen.

Het Klimaatverbond maakt zich daarom in het komende jaar sterk voor het creëren van de mogelijkheid om als gemeenten en scholen gezamenlijk in energiezuinige schoolgebouwen te investeren, op een wijze die verder gaat dan standaard onderhoud. Ook de voordelen van die investering moeten naar rato verdeeld kunnen worden ter dekking van de gedane uitgaven. Om deze én andere knelpunten, belemmeringen en oplossingen gezamenlijk in kaart te brengen, organiseert Het Klimaatverbond op 3 oktober een bijeenkomst voor gemeenten. Deze bijeenkomst is de start van een gezamenlijke lobbyactie en een nieuw programma dat toewerkt naar energieneutrale scholen, als voorbeeld in de wijk en voor ouders. Aanleiding is een overleg in de Tweede Kamer over klimaatbeleid dat begin mei plaatsvond. 

Hierbij nodigen we u van harte uit voor deze bijeenkomst op 3 oktober. U kunt zich aanmelden door het sturen van een mail naar: info@klimaatverbond.nl.