Het Klimaatverbond heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet om decentrale coöperatieve duurzame energie mogelijk te maken. Na de politieke agendering hiervan zijn in het Energieakkoord concrete afspraken hierover gemaakt, waaronder een korting op de energiebelasting van 7,5 cent per kWh. De Tweede Kamer stemde hier vandaag (dinsdag 19 november) mee in.

Niet genoeg?
De korting op de energiebelasting is niet het enige aspect dat samenhangt met het stimuleren van decentrale coöperatieve duurzame energie. De bijbehorende wet- en regelgeving gaven het Klimaatverbond samen met de VNG en e-Decentraal aanleiding om een noodkreet naar de Tweede Kamer te sturen. Na overleg met Rijksambtenaren was dit nog de enige weg om er voor te zorgen dat de afspraken uit het Energieakkoord ook gerealiseerd zouden worden. Van een ‘eenvoudige regelgeving’ en ‘ruim baan voor bestaande energie initiatieven’ was nauwelijks nog sprake. Dit heeft geleid tot veel aandacht voor het onderwerp bij de behandeling van het Belastingplan 2014 waar deze uitwerking onderdeel van uit maakt. Daarin zegde het kabinet toe om jaarlijks de voortgang te rapporteren en nog voor de zomer een onderzoek af te ronden naar de staatssteunaspecten. Op basis daarvan kan de regeling mogelijk vanaf 2015 ook gaan gelden voor al het energieverbruik tot 10.000 kWh per jaar (1e schijf energiebelasting).

Amendementen
Naar aanleiding van het kabinetsvoorstel in het Belastingplan zijn door enkele partijen amendementen ingediend. Gevolg hiervan is dat de investeringszekerheid voor coöperaties nu wettelijk is vastgelegd op 10 jaar. Andere amendementen, waaronder aanpassing van de postcoderoos, hebben het niet gehaald. De productie-installatie zal zich dus in het centrum van de postcoderoos moeten bevinden om in aanmerking te komen voor dit belastingtarief. De meeste andere amendementen worden opnieuw bezien naar aanleiding van het onderzoek naar de staatssteunaspecten.

Hoe verder?
Aan de slag dus! Vanaf 1 januari gaat deze nieuwe regeling in, dus als er nog geen actieve energiecoöperaties in uw gemeente actief zijn, is dit een goede aanleiding ze te mobiliseren. Het Klimaatverbond helpt u daar graag bij! Daarnaast blijven we graag betrokken in het vervolgproces. Het onderzoek naar de staatssteunaspecten kan leiden tot aanpassingen van de regels met ingang van 2015. Maar ook ervaringen met de uitvoering van de bestaande regelgeving zijn voor ons waardevol om een goed beeld te krijgen van welke aanpassingen er noodzakelijk zijn. Hierbij is uw hulp onmisbaar! Mail ons uw ervaringen/casuïstiek dan ook naar info@klimaatverbond.nl.