Uneto-VNI constateert dat het kabinet de economische groei voor komend jaar naar beneden heeft moeten bijstellen. Dat beperkt de ruimte voor nieuw beleid. Volgens de vereniging zou het kabinet waar mogelijk echter wel maatregelen moeten nemen om de verduurzaming van de gebouwde omgeving en het langer zelfstandig wonen van ouderen te stimuleren.

Dit levert niet alleen een oplossing voor specifieke problemen op, maar betekent daarnaast een impuls voor de innovatieve kracht van onze economie. Uneto-VNI helpt het kabinet graag om hieraan concreet invulling te geven. De installatiebranche is voor een belangrijk deel afhankelijk van investeringen in nieuwbouw van woningen. De overheid zou een actieve rol moeten spelen om de nieuwbouw van woningen weer op gang te brengen, bijvoorbeeld door het permanent maken van de verlaging van de overdrachtsbelasting. Ook een hoger hypotheekbedrag voor energiezuinige woningen zou een goede stap zijn. Ook in de utiliteit zijn maatregelen noodzakelijk. Daarbij zijn er volgens Uneto-VNI grote kansen om een deel van de kantorenvoorraad een nieuwe toekomst te geven door bijvoorbeeld verduurzaming of door panden een andere bestemming te geven. De overheid zou hierbij het voortouw moeten nemen.

Uneto-VNI mist nog altijd een ondubbelzinnige keuze van dit kabinet voor energiebesparing en verduurzaming. De vereniging pleit daarom voor goedkope leningen voor investeringen in energiebesparing in bestaande woningen en voortzetting van het programma Meer Met Minder. Ook een meer verplichtend karakter van het Energielabel, fiscale vergroening en het actief stimuleren van de totstandkoming van Energy Service Companies (ESCo's) hebben een positief effect op de energiebesparingsmarkt. Uit de Miljoenennota blijkt dat de zorgkosten een steeds groter deel van de overheidsuitgaven uitmaken. Het is duidelijk dat er alles aan moet worden gedaan om de kosten in de hand te houden. Het op grote schaal levensloopbestendig maken van woningen is daarvoor volgens Uneto-VNI een belangrijk instrument.

De overheid zou de regiefunctie moeten nemen en de betrokken partijen (installateurs, aannemers, zorginstellingen, woningcorporaties en gemeenten) bij elkaar moeten brengen om deze ontwikkeling op gang te brengen. De door Uneto-VNI samen met TNO ontwikkelde aanpak, die al is toegepast in de voorbeeldwoning Wel Thuis in Delft, zou daarbij als leidraad kunnen dienen. Het budget voor het verbeteren van het binnenklimaat van scholen wordt afgebouwd naar 0. Grote aantallen leerlingen zijn hiervan de dupe, aangezien het bewezen is dat een slecht binnenklimaat de schoolprestaties negatief beïnvloedt. Uneto-VNI pleit er dan ook voor deze bezuiniging te schrappen.