Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is Klimaatverbond Nederland een aantal maanden geleden aan de slag gegaan met interne CO2-beprijzing bij overheden. Interne CO2-beprijzing houdt in dat er een bepaalde prijs op de CO2-uitstoot meegenomen wordt in het afwegingskader bij besluitvorming. Op basis van de totaalprijs - dus de prijs in euro’s plus de CO2-prijs - kan men de opties overwegen. De kosten van de CO2-uitstoot worden inzichtelijk. Dit maakt het voeren van maatschappelijk verantwoord beleid een stuk inzichtelijker.

Rol van Klimaatverbond Nederland 

Klimaatverbond Nederland heeft een aantal algemene taken voor haar rekening genomen, namelijk het voorzitter- en secretarisschap van de begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van bovenstaande partners en het onderzoeken van het fundament van een eerlijke CO2-prijs. Daarnaast heeft het IPO aan Klimaatverbond Nederland gevraagd om het werven en begeleiden van de pilots van de provincies op zich te nemen.  Daartoe zullen in mei alle provincies bezocht worden, om te spreken met de ambtenaren en bestuurders die bij dit onderwerp betrokken (zullen) zijn, van de afdelingen circulaire economie, inkoop en aanbesteding, en energie en klimaat. Tijdens deze ‘ronde langs de velden’ gaan we ook gezamenlijk verkennen hoe we de bijeenkomst die we in het najaar per provincie gaan organiseren het beste vorm kunnen geven. Hierbij werken we samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en PIANOo (het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat).

Pilots met provincies

Nadat de provincies bezocht zijn, krijgen zij allen de kans om inkoop- en aanbestedingstrajecten aan te dragen voor deelname aan de pilots. Deze zullen moeten voldoen aan een aantal criteria, opgesteld door Klimaatverbond Nederland in afstemming met vertegenwoordigers van het IPO en de provincies. Uit de aanvragen zal een totaal van 5 tot 7 projecten worden uitgekozen voor de pilots, waarvan er 2 à 3 binnen de GWW-sector zullen vallen. De inhoud van de overige pilots is nog open en kan bijvoorbeeld aanbestedingen in kantoormeubilair of energie betreffen. De pilots worden geselecteerd door een begeleidingsgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het IPO, provincies en Klimaatverbond Nederland. Deze selectie zal gebeuren in de maand juni, in afstemming met de VNG en de UvW, om te voorkomen dat er teveel overlap ontstaat in de pilots.

Integrale aanpak van interne CO2-beprijzing

Na de selectie zullen de pilots zo snel mogelijk in uitvoering worden gebracht en worden afgerond in het vierde kwartaal. De resultaten van de pilots worden dan geanalyseerd en samengebracht in een tussenrapportage. In deze periode zal ook de eerdergenoemde bijeenkomst plaatsvinden in iedere provincie, waarbij het doel is om ambtenaren en bestuurders die vanuit verschillende invalshoeken en afdelingen met dit onderwerp bezig zijn samen te brengen en te komen tot een integrale aanpak van interne CO2-beprijzing in iedere provincie. Hierbij kunnen ook de lessen worden besproken die tot dan toe zijn opgedaan in de pilots.

Aanmelden voor pilot

Interesse in deelname aan één van de pilots? Vanuit de provincies kunt u contact opnemen met Thijs de la Court (t.delacourt@klimaatverbond.nl) of Dieuwertje Walch (dieuwertje.walch@klimaatverbond.nl). Indien u interesse heeft in deelname en werkzaam bent bij een gemeente of waterschap, kunt u terecht bij respectievelijk Aisia Okma van VNG Realisatie (aisia.okma@vng.nl) of Henkjan van Meer van de Unie van Waterschappen (hmeer@uvw.nl). Voor meer informatie kunt u terecht op onze themasite of op de website van PIANOo.

Foto: Vitaly Vlasov