De EnergyCoin Foundation, partner van Warmetruiendag, maakt aan de hand van blockchaintechnologie inzichtelijk wat de impact is van alledaagse CO2-reducerende maatregelen.nDe organisatie maakt bovendien het vastleggen en uitwisselen van de waarde van lokale klimaatactie mogelijk aan de hand van een overzichtelijk dashboard.

Dashboard maakt waarde van klimaatacties zichtbaar

De EnergyCoin Foundationlanceerde vorige week het EnergyCoin Dashboard: een dashboard waar de waarde van meetbare klimaatacties, zoals gemaakte fietskilometers en gerealiseerde energiebesparing, zichtbaar is. De EnergyCoin Foundation zet de blockchain techniek, de techniek waarmee je zonder tussenkomst van derden, informatie transparant, veilig en decentraal kunt opslaan, in voor het versnellen van de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Elke meetbare klimaatactie kan uitgedrukt worden in vermeden uitstoot van CO2 en van deze eenheden kunnen digitale munten (tokens) gemaakt worden: zo wordt vermeden CO2 een ruilmiddel.

Klimaatwinst boeken in drie pilotprojecten

De afgelopen tweeënhalf jaar werd aan de voorbereiding van drie pilotprojecten gewerkt en deze zijn gestart.

Ring-Ring

De eerste toepassing is het vastleggen van de klimaatwinst van fietsen via de app Ring-Ring. Ring-Ring zet deze app al meer dan vijf jaar in bij tientallen bedrijven en organisaties om medewerkers en inwoners om het fietsgebruik te stimuleren. Fietsers houden via deze app hun fietskilometers heel nauwkeurig bij. Door te kiezen voor de fiets worden autokilometers vermeden en de vermeden uitstoot van CO2 (en fijnstof) wordt per 100 fietskilometers uitgedrukt in de digitale token Bicycle Bit. Deze token kan omgeruild worden voor de EnergyCoin. Zo wordt vermeden CO2 een ruilmiddel en wordt de waarde daarvan zichtbaar.

Warmetruiendag

De tweede toepassing is het vastleggen van de door de slimme meter geregistreerde energiebesparing. In samenwerking met Warmetruiendag testen we het gebruik van het dashboard samen met een aantal Warmetruiendagdeelnemers.  

Copernicus Instituut / Universiteit van Utrecht

Daarnaast werkt de EnergyCoin Foundation samen met het Copernicus Instituut van de Universiteit van Utrecht aan een blockchainplatform waarbinnen informatie over opgewekte zonne-energie, energieopslag in batterijen en de accu van elektrische auto’s binnen een microgrid kan worden uitgewisseld. En aan het mogelijk maken van peer-to-peer transacties binnen een decentraal netwerk van huishoudens die zelf energie opwekken.

De lancering van de fietsmunt, de warmetruiendagmunt en het dashboard zijn de eerste belangrijke stappen om burgerinitiatieven en lokale overheden te faciliteren om tegen geringe kosten het bouwen van een lokaal nieuw waardesystemeem mogelijk te maken.

Samen bouwen aan een lokale klimaateconomie

In onze huidige economie wordt de schade aan het milieu vaak niet doorgerekend. En is de positieve impact van dagelijkse klimaatvriendelijke keuzes niet zichtbaar terwijl dit heel erg belangrijk is, zegt ook Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen tijdens een interview voor Warmetruiendag. Mensen worden op dit moment niet beloond voor het maken van het voorkomen van klimaatschade. De EnergyCoin Foundation wil daar verandering in brengen en mensen een (kleine) blijk van waardering geven.

Een CO2 bank voor burgers

De vermeden CO2 uitstoot vertegenwoordigt waarde. Zo berekende kennisplatform CROW dat het vervangen voor één autokilometer door een fietskilometer 41 eurocent aan maatschappelijke baten oplevert.  

De EnergyCoin Foundation wil graag samen met gemeenten, provincies en waterschappen op zoek naar manieren om klimaatvriendelijke keuzes van individuen te belonen en de “CO2 bank van burgers” die het dashboard ook is, in te zetten als manier om de verduurzaming lokaal aan te jagen. Zijn er stakeholders die klimaatvriendelijke keuzes willen stimuleren? En kunnen we de waarde van deze vermeden CO2 uitstoot inzetten voor bijvoorbeeld een lokaal zonne-energieproject of om mensen te helpen te besparen en zo lokaal energiearmoede te bestrijden?

Daarnaast kan de techniek ingezet worden voor bijvoorbeeld “Personal Carbon Trading” projecten. Dit idee bestaat al lang maar nu is eindelijk ook de techniek beschikbaar om het eenvoudig uit te voeren.

Meer weten? Neem contact op met de EnergyCoin Foundation via Klimaatverbond Nederland-collega Anne-Marie Pronk: info@energycoinfoundation.org of kijk op www.energycoinfoundation.org voor meer informatie over dit initiatief.