Gemeente Bergen (Limburg) heeft zich aangesloten bij Klimaatverbond Nederland. Via deze weg wil Klimaatverbond Nederland hen van harte welkom heten! Met het lidmaatschap onderstreept de gemeente Bergen het belang van kennisdeling en ‘samen optrekken’ om de energietransitie te versnellen.

De gemeenteraad wil dat de gemeente Bergen (L) uiterlijk in 2030 energieneutraal is. De Energievisie Gemeente Bergen dient als input om te bepalen wat nodig is om deze ambitie te kunnen waarmaken. Op 3 oktober 2017 werd de Energievisie door de gemeenteraad vastgesteld. Deze Energievisie vind je hier

Dit betekent dat uiterlijk in 2030 het energieverbruik in de gemeente even groot is als de totale hoeveelheid opgewekte duurzame energie in deze gemeente. In de Energievisie staat wat nodig is om dit te realiseren.