Na de Tweede Kamer en het Energieakkoord is de discussie over het stimuleren van decentrale duurzame energie nu ook in de Eerste Kamer aan de orde. Gingen eerdere discussies vooral om het stimuleren van decentrale energieproductie op afstand van de eigen woning (vóór de meter), nu is ook het salderen van de duurzame energie op het eigen dak onderwerp van discussie.

Voor de goede orde: in het Energieakkoord zijn er geen afspraken gemaakt over salderen achter de meter. Wel heeft minister Kamp intussen bij herhaling laten weten dat ook deze bestaande praktijk op termijn niet volhoudbaar is. Dat klopt uiteraard aangezien in de visie van het Klimaatverbond het bestaande energiesysteem ook zal moeten veranderen: van centraal fossiel naar decentraal duurzaam. Nieuw is nu dat Minister Kamp in antwoord op schriftelijke vragen van de D66-fractie in de Eerste Kamer over deze productie achter de meter heeft geantwoord dat "doorslaggevend is, of de opwekking van de elektriciteit plaatsvindt voor rekening en risico van de verbruiker." Deze nieuwe interpretatie van de bestaande wet- en regelgeving heeft vergaande consequenties voor 'ontzorgconstructies'. Hierbij plaatst een bedrijf bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van een school en rekent voor de geleverde stroom een vast bedrag per kWh. Het risico ligt dan bij het bedrijf en niet bij de school. Met de nieuwe interpretatie van Minister Kamp mag dit niet meer.

Het Klimaatverbond heeft, net als vele anderen, bij leden van de Eerste Kamer aangedrongen op opheldering van de Minister. PvdA-senator Anne Koning veronderstelde in het debat dan ook oprecht een foutje van de Minister. Helaas, dat bleek niet zo te zijn. Minister Kamp maakte duidelijk dat het echt zal moeten gaan om zelf-levering: energieproductie door de verbruiker zelf en niet door een ander. In de uitwerking zal de Minister de bestaande afspraken met projecten respecteren maar bij nieuwe projecten zal deze extra regel wel degelijk gaan gelden.

In de Eerste Kamer is hierop nog een motie ingediend. De stemming vindt plaats op 17 december.