Klimaatverbond Nederland is landelijk coördinator van het European Climate Pact. Lees op deze pagina alles over wat dit Europese samenwerkingsverband inhoudt. 

Climate PactWat is het European Climate Pact

Het European Climate Pact biedt mensen, gemeenschappen en organisaties de kans deel te nemen aan klimaatacties in heel Europa om:

 • Meer te weten komen over klimaatverandering
 • Oplossingen ontwikkelen en uitvoeren
 • Contact te leggen met anderen en het effect van oplossingen optimaliseren

In het kader van de Europese Green Deal wil Climate Pact een levendige omgeving worden om informatie te delen, te debatteren en in actie te komen. Zo kan de Europese klimaatbeweging groter en sterker worden. Naarmate onze gemeenschap groeit, zullen er ook meer activiteiten worden ontplooid.

 

Waarom zijn we begonnen met het pact?

De klimaatcrisis is reëel en de EU is vastbesloten er iets aan te doen. Volgens wetenschappers moeten we dringend werk maken om de doelstellingen te behalen die vastliggen in het klimaatakkoord van Parijs, met name om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C ten opzichte van 1990.

In december 2019 hebben we de Europese Green Deal gelanceerd om onze samenleving eerlijker, gezonder en welvarender te maken en een gezonde planeet achter te laten voor toekomstige generaties. Niet alleen wetenschappers, maar ook burgers vragen ons om krachtiger op te treden. Volgens EU-brede enquêtes zien Europeanen klimaatverandering als een ernstig probleem en is milieubescherming voor hen persoonlijk van belang. De oplossingen van de Europese Green Deal kunnen alleen slagen als mensen, gemeenschappen en organisaties allemaal meedoen en maatregelen treffen. Daarom lanceren we het European Climate Pact: een platform om samen te werken en te leren, oplossingen te ontwikkelen en netwerken op te bouwen om reële verandering te bewerkstelligen.

Wij hoeven niet vanaf nul te beginnen. Climate Pact wil als goede basis bieden voor initiatieven, netwerken en bewegingen die al begonnen zijn met een revolutionaire aanpak voor klimaatactie in Europa. Climate Pact is er voor de vele Europeanen die al overtuigd zijn en hier graag een bijdrage aan willen leveren, maar ook voor degenen die zich tot nu toe afzijdig hielden.

Naar de website van Climate Pact

 

Wil je meedoen aan Climate Pact?

Iedereen kan meedoen aan het Europese Climate Pact. We moedigen iedereen aan om op welke manier dan ook een steentje bij te dragen! Deelnemen kan op allerlei manieren, hier zijn er alvast een paar:

 

De waarden van Climate Pact

We willen dat het pact voor iedereen open, inclusief en ambitieus is.

Mensen en organisaties die willen deelnemen, bijvoorbeeld door ambassadeur te worden of een belofte te registreren, moeten daarom de waarden van het pact onderschrijven.

 1. Wetenschap, verantwoordelijkheid en betrokkenheid
  Deelname aan Climate Pact betekent iets positiefs doen voor het klimaat, acties die anderen kunnen inspireren of aanmoedigen zich aan te sluiten. De acties moeten concreet, wetenschappelijk onderbouwd en betrouwbaar zijn met duidelijke, meetbare resultaten.
 2. Transparantie
  Deelnemers aan Climate Pact verbinden zich ertoe informatie over hun acties, methoden en resultaten te delen met andere deelnemers en met het publiek, zodat het mogelijk is de vooruitgang te volgen, verbeteringen aan te brengen, van elkaars initiatieven te leren of zich bij de initiatieven van anderen aan te sluiten en het algemene effect te zien.
 3. Geen greenwashing
  De beloften van de deelnemers worden zo geregistreerd dat kan worden aangetoond dat zij concreet, openbaar en transparant zijn. De Commissie houdt op een passende manier toezicht op de vooruitgang met verschillende niveaus van controle, afhankelijk van het type deelnemer.
 4. Ambitie en urgentie
  Om de klimaat- en milieudoelstellingen te realiseren, moeten we langdurige gedragspatronen en denkbeelden snel en daadkrachtig doorbreken. Alle kleine beetjes helpen, maar de deelnemers aan Climate Pact zullen ook streven naar echt transformatieve oplossingen, zoals visionaire projecten, experimenten, vernieuwende samenwerkingsverbanden en een gezonde concurrentie als het gaat om resultaten.
 5. Afstemming op de lokale context
  Discussies en acties worden afgestemd op de lokale context en doelgroepen. Hoe dichter bij de dagelijkse realiteit van de mensen, hoe beter.
 6. Diversiteit en inclusiviteit
  Iedereen kan deelnemen, ongeacht achtergrond of beroep. Climate Pact wil belemmeringen voor klimaatmaatregelen wegnemen, ook belemmeringen vanwege persoonlijke kenmerken zoals gender, leeftijd of handicap. Zo komen deelnemers centraal te staan in debatten zoals die over de toekomst van Europa. Bij de ontwikkeling van Climacte Pact steunt de Commissie op de creativiteit en de diversiteit van de standpunten die voortvloeien uit democratische en participatieve mechanismen.