Begin 2019 verscheen de Handreiking Lokaal Hitteplan, om gemeenten te ondersteunen in het opstellen van hun eigen lokale hitteplan. Het lokale hitteplan is de route waarmee hitte en gezondheid kunnen worden ingebracht in de klimaatadaptatie risicodialogen die gemeenten momenteel voeren. Klimaatverbond Nederland ondersteunt gemeenten en andere betrokkenen bij het voeren van deze dialoog.

Lokaal Hitteplan

In navolging van het Nationaal Hitteplan (2007) verscheen begin 2019 de Handreiking Lokaal Hitteplan, om gemeenten te ondersteunen in het opstellen van hun eigen lokale hitteplan. Dit is een draaiboek waarmee overheids- en maatschappelijke organisaties tijdens een hitteperiode in actie kunnen komen om de impact van hitte voor de meest kwetsbare inwoners van de gemeente (met name eenzame 75-plussers) te beperken.

Partners bij verkenning

Klimaatverbond Nederland ziet het lokale hitteplan als de route waarmee hitte en gezondheid kunnen worden ingebracht in de klimaatadaptatie risicodialogen die gemeenten momenteel voeren. Deze route werd verkend in de Proeftuin Hittestress en Gezondheid, die wij in samenwerking met TAUW en in opdracht van de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS) in 2019 hebben uitgevoerd. De proeftuin vond plaats in vier gemeenten: Groningen, Utrecht, Tilburg en ’s-Hertogenbosch.

Hitte- en eenzaamheidskaart

De resultaten van de proeftuin geven richting aan de aanpak van hitte binnen de lokale klimaatadaptatiestrategie. Centraal in deze aanpak staat de dialoog tussen partijen uit het sociale (gezondheid) en fysieke (gebouwen, openbare ruimte/groen en water) domein. Eén van de resultaten van de proeftuin is de hitte- en eenzaamheidskaart, een kaart die hittekwetsbaarheid op wijkniveau in beeld brengt. Deze kaart kunnen gemeenten gebruiken om te zien in welke wijken de hittekwetsbaarheid het grootst is, om daar de samenwerking te zoeken met het sociale domein in de aanpak van hitterisico’s.

Voor veel gemeenten is het opzetten van een lokale dialoog tussen het sociale en fysieke domein een uitdaging. Klimaatverbond Nederland biedt hierbij ondersteuning.