De opkomst van mensen met een migratieachtergrond bij veel klimaat gerelateerde bijeenkomsten blijkt laag en ze blijken moeilijk bereikbaar voor gemeenten en natuur- en milieuorganisaties. Daar komt nog bij dat een deel van de bewoners door hun migratieachtergrond geen of beperkt Nederlands spreekt. Hoe zorgen we ervoor dat ook deze groep wordt meegenomen in en bij de uitvoering van de energietransitie?

In oktober 2019 hebben wij een eerste stap  gezet door een verkennende enquête uit te zetten onder onze leden. In deze enquête zijn een aantal vragen gesteld over de bekendheid omtrent de participatie van migrantengroepen bij de energietransitie. Wij hebben 127 reacties ontvangen op de enquête. Hieruit blijkt dat het vraagstuk dat als belangrijk wordt ervaren meer aandacht dient te krijgen, maar toont tevens aan dat het merendeel van de respondenten er (nog) niet mee bezig is of niet weet hoe ze als organisatie hier een invulling aan kunnen/moeten geven.

Bij navraag bij aan aantal van de respondenten blijkt dat vooral ‘het ontbreken van goede voorbeeldprojecten’ als grote belemmering werd ervaren. Verder gaven ze aan dat beweging ‘vanuit de groepen zelf’ zou helpen. Om de participatie bij de energietransitie goed en breed vorm te geven, zien wij het als onze rol en noodzaak om te weten of en hoe groepen burgers met een migratieachtergrond in de beleidsvorming en plannenmakerij worden betrokken en hoe we dit kunnen bevorderen.

Om hierop in te spelen is Klimaatverbond Nederland verschillende samenwerkingen aangegaan. Wij hebben sinds eind 2019 een traject opgezet en gaan samen met partners na welke aspecten van belang zijn bij een brede, diverse participatie. Vervolgens gaan wij onze leden van meer gerichte informatie en voorbeelden voorzien.