In 2018 zijn een expertgroep én taskforce met interne CO2-beprijzing aan het werk gegaan. Dit ter voorbereiding van de programmering van de eerste stevige experimenten op het gebied van interne CO2-beprijzing bij decentrale overheden.

In de kabinetsreactie op de transitieagenda’s voor de circulaire economie heeft het kabinet de ambitie uitgesproken om als gezamenlijke overheden in 2021 een jaarlijkse reductie van 1 Mton CO2 te realiseren door middel van maatschappelijk verantwoord inkopen. In het bestuurlijk overleg circulaire economie van 8 mei 2018 met de bestuurders van het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen heeft de Staatssecretaris van IenW het gebruik van CO2 -schaduwbeprijzing genoemd als mogelijk instrument voor het stimuleren van CO2-besparing en de circulaire economie.

Diverse bedrijven hebben hier al ervaring mee, maar het gebruik door overheden vraagt om verdere uitwerking. In het bestuurlijk overleg is afgesproken om te verkennen wat overheden nodig hebben om te gaan werken met CO2-schaduwbeprijzing. Hiertoe is een ambtelijke taskforce opgezet met betrokkenheid vanuit de verschillende overheidslagen.