De overheid heeft een voorbeeldfunctie. De CO2-reductie van 49% in 2030 uit het Klimaatakkoord is dan ook voor de eigen bedrijfsvoering en inkoop van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een logisch doel. Daarom onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de koepels van decentrale overheden en ondersteund door PIANOo, het RIVM en Klimaatverbond Nederland, hoe de overheid deze ambitie concreet kan invullen.

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is daar een belangrijk onderdeel van. Een aanzienlijk deel van de CO2-emissies komt voort uit inkoop. Door in alle beleidsvelden een interne CO2-prijs te rekenen wordt ook gerekend met de toekomst. Deze zogenaamde interne CO2-beprijzing vormt het onderwerp van een essay. Als voorbereiding op de (eind)resultaten van het onderzoek beschrijven we daarin de potentiële waarde van interne CO2-beprijzing en de logica achter dit instrument. U kunt dit hier lezen in ons essay Rekenen met de toekomst – Van Parijs naar een CO2-prijs, dat u naast kunt downloaden.