De overheid heeft een voorbeeldfunctie. De CO2-reductie van 49% in 2030 uit het Klimaatakkoord is dan ook voor de eigen bedrijfsvoering en inkoop van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een logisch doel. Daarom onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de koepels van decentrale overheden en ondersteund door PIANOo, het RIVM en Klimaatverbond Nederland, hoe de overheid deze ambitie concreet kan invullen.

Vraag

Een vraag die vaak gesteld wordt is hoe groot de CO2-emissies van decentrale overheden nou eigenlijk zijn. Deze gegevens zijn niet voorradig bij PBL of CBS. Om hier beter inzicht in te krijgen heeft CE Delft hier onderzoek naar gedaan.

Resultaten

De resultaten van deze studie, die u hiernaast kunt downloaden, laten zien dat de totale Scope 1-, 2- en 3-emissies kunnen worden ingeschat als zijnde ongeveer 3,1 MtCO2. Het grootste deel hiervan (ruim 2 Mt) komt voor rekening van de gemeenten, gevolgd door de provincies en de waterschappen. Afvalbeheer (0,9 Mt) is de grootste CO2-emissiepost binnen de Scope 3-emissies van gemeenten.