Economen zijn het erover eens dat CO2-beprijzing de meest efficiënte manier is om de transitie naar een koolstofarme economie vorm te geven. Interne CO2-beprijzing (waarbij bedrijven zich committeren aan een CO2-prijs waarmee interne afwegingen worden
doorgerekend) kan een grote rol spelen bij de inkoop van goederen en diensten van de overheid. Een belangrijk punt hierbij is hoe moet worden omgegaan met de eigen inkoop van de zogenaamde groene stroom, oftewel elektriciteit uit hernieuwbare bronnen die
aangetoond wordt middels Garantie van Oorsprong (GvO’s).

In het kader van het programma interne CO2-beprijzing is in 2019 een aantal experimenten en analyses uitgevoerd, op verschillende thema’s en focusgebieden. Hieronder kunt u het rapport van CE Delft, Inkoop groene stroom, downloaden.