Landelijke en decentrale overheden hebben zich gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen. Provincie Fryslân heeft voor klimaat en circulariteit een aantal, elkaar aanvullende, doelen gesteld. Ten aanzien van het klimaat realiseren ze in 2030 49% CO2-reductie; wekken ze 33% van het energieverbruik duurzaam op; en realiseren ze een energiebesparing van 25% ten opzichte van 2010. Ten aanzien van circulariteit realiseren ze in 2030 een reductie van 50% in het gebruik van primaire (abiotische) grondstoffen en zijn ze in 2050 100% circulair.

In een eerste fase van het Wegbereidersprogramma is gekeken naar de mogelijke verrijking van het circulaire- en klimaatbeleid met vormen van CO2-beprijzing. Daaruit werd duidelijk dat in de huidige werkwijze van de organisaties onvoldoende verbinding bestaat tussen de (bestuurlijke) aansturing, het management, de ambtelijke opdrachtgevers, de projectuitvoering en de inkoop en aanbesteding. In de tweede fase van het Wegbereidersprogramma heeft de provincie Fryslân in oktober 2021 gekozen voor een aanpak, die Pressurecooker is gaan heten: een op de Scrum-methodologie gebaseerde werkwijze waarbij relevante stakeholders in beperkte tijd op basis van korte feedback loops uitwerking geven aan de circulaire doelen.

Deze pressurecookerweek maakte onderdeel uit van het Wegbereidersprogramma dat de drie noordelijke provincies uitvoeren, daarbij ondersteund door Klimaatverbond Nederland. Adviesbureau Metabolic ondersteunde de pressurecookerweek met inhoudelijke informatie over de CO2-voetafdruk en andere ondersteunende indicatoren. De inzichten die zijn opgedaan en de methode die is toegepast tijdens deze week zijn te vinden in de rapportage.