De overheid heeft een voorbeeldfunctie. De CO2-reductie van 49% in 2030 uit het Klimaatakkoord is dan ook voor de eigen bedrijfsvoering en inkoop van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een logisch doel. Daarom onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de koepels van decentrale overheden en ondersteund door PIANOo, het RIVM en Klimaatverbond Nederland, hoe de overheid deze ambitie concreet kan invullen.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is daar een belangrijk onderdeel van. Een aanzienlijk deel van de CO2-emissies komt voort uit inkoop. Door in alle beleidsvelden een interne CO2-prijs te rekenen wordt ook gerekend met de toekomst. In 2019 zijn vanuit de Unie van Waterschappen, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg concrete experimenten en onderzoeken met interne CO2-beprijzing uitgevoerd. De resultaten kunt u hier lezen in het eindrapport Rekenen met de toekomst – De praktijk, dat u hiernaast kunt downloaden. De onderliggende rapporten kunt u in de map ‘Publicaties’ vinden, onder de noemer ‘Onderliggend rapport 2019’.