Op deze pagina vind je ‘Rekening houden met de toekomst; afwegingskader voor CO2e in provinciaal beleid’, een adviesrapport dat Klimaatverbond Nederland in opdracht van de provincie Utrecht heeft opgesteld.

De synthese uit van dit rapport is in januari al gepubliceerd bij het persbericht van de provincie over het besluit van de Gedeputeerde Staten van Utrecht om in mkba’s te gaan rekenen met een prijs van € 875,- per ton CO2 (dit was € 80,- per ton).

Het adviesrapport geeft antwoord op twee vragen:

  • Wat is een reële rekenprijs in maatschappelijke kosten-batenanalyses (mkba’s) voor één ton CO2, uitgaand van mondiale afspraken om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot maximaal 2 °C, met zicht op maximaal 1,5 °C?
  • Op welke manier zou het beprijzen van CO2 kunnen helpen bij het verkleinen van de CO2-voetafdruk van de provincie Utrecht?

De provincie Utrecht zal, met het rapport als uitgangspunt, nu gaan onderzoeken of hoe een CO2-prijsinstrumentarium breed kan worden ingezet om de klimaatdoelen van de provincie te halen.

“Wij hopen met een CO2-beprijzing die de maatschappelijke kosten van klimaatverandering weergeeft (hier en elders, nu en later) klimaatverandering meer gewicht te geven in de afwegingen en besluiten waar wij als beleidsmakers en -uitvoerders voor aan de lat staan,” aldus Huib van Essen, gedeputeerde voor Energietransitie en Klimaat, Provincie Utrecht.