Klimaatverbond Nederland heeft gewerkt aan de ontwikkeling van interne CO²-beprijzing als instrument om klimaatverandering tegen te gaan. Dat deed ze samen met de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Onderzoek en experimenten in dit programma leverden veel inzichten op over de vele mogelijkheden van dit instrumentarium.

Rapporten

De gezamenlijke inzet heeft ons inzicht gegeven in de conceptuele basis van CO²-beprijzing. Ook brengt het ons inzicht in de potentie ervan en in de ontwikkeling die nog nodig is om er optimaal gebruik van te maken. We onderzochten, gekoppeld aan de praktijk, hoe een prijs op de uitstoot van broeikasgassen de CO²-voetafdruk van decentrale overheden kan verkleinen. Deze inzichten zijn neergeschreven in een aantal documenten: een essay dat CO²-beprijzing in de maatschappelijke context plaatst; een overzicht van de resultaten van ruim tien praktijkonderzoeken; en de wetenschappelijke rapporten die daaraan ten grondslag liggen.

Synthese

Het boekje dat u hiernaast kunt downloaden vormt de synthese van het gezamenlijke werk. Behalve de belangrijkste inzichten geven een korte blik in de toekomst. Hoe kunnen we CO²-beprijzing doorontwikkelen tot een nog krachtiger instrument in de strijd tegen de klimaatcrisis. De andere documenten, het essay Rekenen met de toekomst – Van Parijs naar een CO²-prijs, de eindrapportage Rekenen met de toekomst – De praktijk, en de onderliggende rapporten onder de noemer ‘Onderliggend rapport 2019’, kunt u vinden op de pagina ‘publicaties’ van deze site.