In september 2020 heeft Klimaatverbond Nederland haar certificaat op trede 3 van de CO2-Prestatieladder ontvangen. Onze uitstoot over de eerste meetperiode (december 2018 – november 2019) bedroeg 4,58 ton CO2.* Dit waren emissies door gas- en stroomgebruik in ons kantoorpand in Arnhem en door mobiliteit. We hebben ons toen ten doel gesteld om in de periode december 2019 – november 2020 een emissiereductie van 5% te halen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Doelstelling emissiereductie mede door corona makkelijk gehaald

Zoals u in de titel kunt lezen is dat gelukt. Ruimschoots zelfs, want we hebben onze voetafdruk verkleind naar 3,38 ton CO2, een reductie van 26,2%. Een groot deel van deze reductie valt natuurlijk te verklaren door de maatregelen rondom corona; ook wij zijn weinig op kantoor geweest en hebben weinig werk-werkkilometers gemaakt tijdens de meetperiode. Echter valt in de eerste paar maanden van de meetperiode, toen corona nog geen factor was, ook een lichte daling te zien in de uitstoot door stroom ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Deze reductie komt door gedragsverandering, aangezien tijdens deze periode geen technische maatregelen genomen zijn op dit vlak.

Ook voor 2021 is het doel 5% reductie

Aangezien in het pand van Klimaatverbond Nederland nog een hoop ruimte is voor technische verbeteringen, hebben we ervoor gekozen om opnieuw een doelstelling van 5% reductie neer te zetten voor komende meetperiode. Omdat het jaar 2020 geen standaard jaar is geweest, geldt deze doelstelling niet ten opzichte van de 3,38 ton, maar ten opzichte van de uitstoot als we 5% emissiereductie hadden gehaald in plaats van 26,2%. Als we onze uitstoot met 5% hadden gereduceerd en niet met 26,2%, hadden we de afgelopen meetperiode ongeveer 4,35 ton CO2 uitgestoten. Met opnieuw een doelstelling van 5% emissiereductie, betekent dat dat het doel voor komende meetperiode is om rond de 4,14 ton CO2 uit te komen. Dat is dus een toename ten opzichte van de uitstoot van afgelopen meetperiode, maar omdat we verwachten dat er in de loop van 2021 weer meer bedrijvigheid zal zijn, verwachten we dat dit een realistische doelstelling is. Ten opzichte van het referentiejaar is de doelstelling dan dus 9,75% emissiereductie.

Interne CO2-beprijzing

Behalve op de eigen organisatie zet Klimaatverbond natuurlijk vooral in op het realiseren van CO2-reductie bij haar leden en andere organisaties. We werken bijvoorbeeld nog steeds aan het thema (interne) CO2-beprijzing, maar ook aan het opzetten van energiedienstenorganisaties, zodat de uitstoot in de gebouwde omgeving daalt. Meer over onze programma’s en projecten kunt u lezen op onze site. Op de projectenpagina van de CO2-Prestatieladder kunt u binnenkort ook de rapportage vinden van het afgelopen jaar.

Over de CO2-Prestatieladder 

De CO2-Prestatieladder is een methodiek om de CO2-uitstoot van een organisatie of bedrijf snel en gestructureerd omlaag te brengen, binnen de eigen bedrijfsvoering, maar ook in projecten en in de keten. Inmiddels zijn er meer dan 1000 certificaathouders. Eerst waren dat vooral bedrijven, maar er zijn ook steeds meer overheden die een certificaat halen. De Ladder is namelijk een goede manier om invulling te geven aan de voorbeeldfunctie die overheden hebben naar de rest van de samenleving toe. Meer informatie kunt u vinden op de website van SKAO, de beheerder van de CO2-Prestatieladder.

*In onze vorige rapportage en eerdere nieuwsberichten gaven we aan dat de uitstoot over die periode 4,69 ton CO2 was. Dit is naar beneden bijgesteld, omdat één van de emissiefactoren naar beneden is bijgesteld begin 2021, waardoor de uitstoot van de vorige periode, het referentiejaar, opnieuw berekend moest worden. 

LED Lamp - Emissiereductie

Foto: Vinícius Estevão via Pexels