Onze werkzaamheden richten zich op het klimaatneutraal en klimaatbestendig maken van onze samenleving. Wij vinden dat overheden daarin een voorbeeldfunctie hebben en dat wij, als vereniging van overheden, diezelfde rol hebben. Dat is ook de belangrijkste reden dat Klimaatverbond zelf een certificaat op de CO2-Prestatieladder heeft gehaald, vanuit het idee ‘practice what you preach’.

Emissie-inventaris en doelstellingen

Klimaatverbond Nederland is een kleine organisatie en heeft daarmee ook een vrij kleine voetafdruk. In het referentiejaar, december 2018 tot en met november 2019, was de CO2-uitstoot van Klimaatverbond ongeveer 4,98 ton*. Dit totaal is opgebouwd uit de uitstoot door het stroom- en gasverbruik in het pand van Klimaatverbond en de emissie door werk-werkverkeer. Naar aanleiding van de inventarisatie van de mogelijke maatregelen die we kunnen nemen om onze uitstoot verder omlaag te brengen, had Klimaatverbond als doel om de uitstoot in 2022 met 15% te verlagen ten opzichte van het referentiejaar. Dat is ruimschoots gelukt; in de meetperiode december 2021 tot en met november 2022 was de uitstoot 2,67 ton CO2, een reductie van 46,45% ten opzichte van het referentiejaar.

Voor Klimaatverbond is de grootste winst te behalen in het verduurzamen van het kantoorpand, al zijn de verduurzamingsmogelijkheden beperkt aangezien het een monumentaal pand is en omdat over de mogelijkheden veel af- en instemming nodig is met de verhuurder. Dat, in combinatie met de verwachting dat het team in 2022 meer aanwezig zal zijn op kantoor en weer meer reisbewegingen zal maken, maakt dat we voor de meetperiode december 2022-november 2023 besloten hebben tot een emissiereductiedoelstelling van 50% ten opzichte van het referentiejaar. We zien we dit als een ambitieuze en realistische doelstelling.

Communicatie

Klimaatverbond Nederland communiceert ieder jaar over de voortgang rondom de CO2-Prestatieladder; is de reductiedoelstelling gehaald? Wat voor maatregelen staan op de planning voor komend jaar? Aan welke initiatieven nemen we deel en hoe dragen deze bij aan het verlagen van de CO2e-uitstoot in Nederland en daar buiten? De antwoorden op deze vragen vindt u in updates in onze maandelijkse maandelijkse nieuwsbrief, en ook in onze documentenportfolio's, waar u alles kunt vinden over onze energiestromen, de emissie-inventaris en reductieplannen. Download hier onze documentenportfolio's, beginnend bij die van het referentiejaar en vervolgens oplopend:

 

Deelname initiatieven

Onze organisatie is actief in verschillende initiatieven die bijdragen aan minder CO2-uitstoot. Sommige programma’s hebben wij zelf opgestart, andere programma’s zijn bijvoorbeeld door een ministerie gestart. Hier een lijstje:

  • CO2-beprijzing nationaal;
  • DeCarb-Pro, een project via Interreg NWE, dat als voornamaste doel heeft CO2-uitstoot door aanbesteding aan te pakken;
  • Maatschappelijke energiedienstenorganisatie; en
  • NGO-dialoog met ministerie van IenW in het kader van hun certificering op de CO2-Prestatieladder.

Meer weten? Neem contact met ons op. U kunt ons ook vinden op onze bedrijvenpagina via www.skao.nl

* Eerder gaven we aan dat de uitstoot over die periode anders was. Dit staat ook in het eerste documentenportfolio. De uitstoot is bijgesteld, omdat één van de emissiefactoren naar beneden is bijgesteld begin 2022, waardoor de uitstoot van het referentiejaar opnieuw berekend moest worden. Die herberekening kunt u hier vinden.

CO<sub data-srcset=2-prestatieladder Klimaatverbond Nederland" width="1024" height="683" />