In tegenstelling tot 2021 en 2022 hebben we onze CO2-reductiedoelstelling voor 2023 gehaald. In plaats van 50% CO2-reductie, onze doelstelling, hebben we bijna 27% emissiereductie behaald, wat neerkomt op een totale uitstoot van 3,64 ton CO2. Een toename ten opzichte van meetjaar 2022, toen we een reductie van ruim 45% behaalden ten opzichte van het referentiejaar. 

Trede 3 op CO2-Prestatieladder 

In september 2020, heeft Klimaatverbond Nederland haar certificaat op trede 3 van de CO2-Prestatieladder ontvangen. De uitstoot over onze eerste meetperiode (december 2018 – november 2019) – het referentiejaar – bedroeg 4,98 ton CO2. Dit waren emissies door gas- en stroomgebruik in ons kantoorpand in Arnhem en door werk-werkverkeer. Voor de periode december 2022 – november 2023 was onze doelstelling om een emissiereductie van 50% te halen ten opzichte van het referentiejaar. 

Nieuwe doelstellingen 

Voor Klimaatverbond is nog steeds de grootste winst te behalen in het verduurzamen van het kantoorpand, al zijn de verduurzamingsmogelijkheden beperkt aangezien het een monumentaal pand is en omdat over de mogelijkheden veel af- en instemming nodig is met de eigenaar. Dat, in combinatie met de verwachting dat het team in 2024 weer net zoveel op kantoor aanwezig zal zijn en we ook verwachten dat het aantal prijsbewegingen niet veel af zal wijken van de situatie in 2023, maakt dat we voor de meetperiode december 2023-november 2024 besloten hebben tot een emissiereductiedoelstelling van 30% ten opzichte van het referentiejaar.  

CO2-reductie bij leden en andere organisaties 

Behalve op de eigen organisatie zet Klimaatverbond vooral in op het realiseren van CO2-reductie bij haar leden en andere organisaties waar we mee samenwerken. We werken bijvoorbeeld al een aantal jaar aan het thema CO2-beprijzing, maar ook aan het opzetten van maatschappelijke energiedienstenorganisaties, zodat de uitstoot in de woon- en leefomgeving daalt. Meer over onze thema’s en projecten kunt u lezen op onze site. Op de projectenpagina van de CO2-Prestatieladder kunt u binnenkort ook de rapportage vinden van het afgelopen jaar. 

De CO2-Prestatieladder is een methodiek om de CO2-uitstoot van een organisatie of bedrijf snel en gestructureerd omlaag te brengen, binnen de eigen bedrijfsvoering, maar ook in projecten en in de keten. Inmiddels zijn er meer dan 1000 certificaathouders. Eerst waren dat vooral bedrijven, maar er zijn ook steeds meer overheden die een certificaat halen. De Ladder is namelijk een goede manier om invulling te geven aan de voorbeeldfunctie die overheden hebben naar de rest van de samenleving toe. Meer informatie kunt u vinden op de website van SKAO, de beheerder van de CO2-Prestatieladder.