Net als in 2021 hebben we ook in 2022 onze CO2-reductiedoelstelling gehaald. In plaats van 15% CO2-reductie, onze doelstelling, hebben we bijna 46,5% emissiereductie behaald, wat neerkomt op een totale uitstoot van 2,67 ton CO2.

Trede 3 op CO2-Prestatieladder

In september 2020, heeft Klimaatverbond Nederland haar certificaat op trede 3 van de CO2-Prestatieladder ontvangen. De uitstoot over onze eerste meetperiode (december 2018 – november 2019) – het referentiejaar – bedroeg 4,98 ton CO2. Dit waren emissies door gas- en stroomgebruik in ons kantoorpand in Arnhem en door werk-werkverkeer. Voor de periode december 2021 – november 2022 was onze doelstelling om een emissiereductie van 15% te halen ten opzichte van het referentiejaar.

Nieuwe doelstellingen

Voor Klimaatverbond is de grootste winst te behalen in het verduurzamen van het kantoorpand, al zijn de verduurzamingsmogelijkheden beperkt aangezien het een monumentaal pand is en omdat over de mogelijkheden veel af- en instemming nodig is met de verhuurder. Dat, in combinatie met de verwachting dat het team in 2022 meer aanwezig zal zijn op kantoor en weer meer reisbewegingen zal maken, maakt dat we voor de meetperiode december 2021-november 2022 besloten hebben tot een emissiereductiedoelstelling van 50% ten opzichte van het referentiejaar. Dit is een ambitieuze doelstelling en een aanzienlijke verhoging ten opzichte van de afgelopen jaren (9,75 en 15%). Gezien de voetafdruk over de afgelopen twee jaren ongeveer gelijk is geweest, denken we dat een verhoging van de ambitie realistisch en haalbaar is.

CO2-reductie bij leden en andere organisaties

Behalve op de eigen organisatie zet Klimaatverbond vooral in op het realiseren van CO2-reductie bij haar leden en andere organisaties waar we mee sanemwerken. We werken bijvoorbeeld al een aantal jaar aan het thema CO2-beprijzing, maar ook aan het opzetten van maatschappelijke energiedienstenorganisaties, zodat de uitstoot in de woon- en leefomgeving daalt. Meer over onze thema’s en projecten kunt u lezen op onze site. Op de projectenpagina van de CO2-Prestatieladder kunt u binnenkort ook de rapportage vinden van het afgelopen jaar.

De CO2-Prestatieladder is een methodiek om de CO2-uitstoot van een organisatie of bedrijf snel en gestructureerd omlaag te brengen, binnen de eigen bedrijfsvoering, maar ook in projecten en in de keten. Inmiddels zijn er meer dan 1000 certificaathouders. Eerst waren dat vooral bedrijven, maar er zijn ook steeds meer overheden die een certificaat halen. De Ladder is namelijk een goede manier om invulling te geven aan de voorbeeldfunctie die overheden hebben naar de rest van de samenleving toe. Meer informatie kunt u vinden op de website van SKAO, de beheerder van de CO2-Prestatieladder.