In het tweede deel van 2020 is Klimaatverbond Nederland, met financiële ondersteuning van het Interprovinciaal Overleg, het Wegbereidersprogramma gestart. De drie noordelijke provincies, Drenthe, Friesland en Groningen, hebben hier aan deelgenomen.

Het Wegbereidersprogramma had twee hoofddoelstellingen:

  • Het ontwikkelen van opschaalbare ervaringskennis in het toepassen van CO2-beprijzing;
  • CO2-beprijzing inzetten als middel voor integrale sturing op CO2-emissiereductie binnen het ontwerp, de inkoop en aanbesteding van projecten in de grond-, weg- en waterbouw (GWW).

Over het Wegbereidersprogramma

In het Wegbereidersprogramma werd onder andere gekeken naar de relatie tussen CO2-beprijzing, milieukostenindicatoren en DuboCalc, naar de knelpunten en kansen bij de toepassing van CO2-beprijzing in GWW-projecten en naar wat het werken met CO2-beprijzing vraagt van de organisatie en de rollen daarbinnen. Deze punten werden onderzocht aan de hand van concrete casuïstiek die werd ingebracht door de drie provincies, waarbij zij ook werden ondersteund door KplusV, Tauw en Witteveen+Bos.

Sessies met verschillende rolhouders

Klimaatverbond Nederland heeft zes digitale sessies georganiseerd met de drie provincies, waarin vooral aandacht was voor de verschillende rolhouders vanuit de provincies. Een belangrijke stap in het proces was om de verschillende rolhouders aan tafel te krijgen: de inkopers, projectleiders, bestuurders, materiedeskundigen en beleidsmensen. Vanuit die betrokkenheid kon in gezamenlijkheid aan de casus gewerkt worden, voor iedere provincie vanuit haar eigen dynamiek en werkelijkheid. In januari zijn de eerste conclusies gedeeld tijdens een webinar.

Inzichten en ervaringen

Tijdens en tussen de sessies door zijn veel inzichten en ervaringen opgehaald en kwamen ook vragen op, die u (binnenkort) allemaal terug kunt vinden in de eindrapportage. Om er maar een paar te noemen:

  • Het versterken van de beleidscyclus: biedt het huidige beleid voldoende houvast voor de daadwerkelijke uitvoering in projecten? En hoe kan, op basis van de feedback vanuit de uitvoering, het beleid op circulaire economie en duurzaamheid worden geconcretiseerd?
  • De verbinding tussen bestuur, beleid en uitvoering: door het versterken van de integrator-rol, een aanjaagrol met een directe bijdrage aan de gemeenschappelijke ambitie, is cruciaal. Is dat een rol die past bij de ambtenaar circulaire economie? Of in combinatie met de ambtenaar inkoop?
  • Kennisdeling: zowel in de uitvoering als op bestuurlijke en ambtelijke borging in de beleidscyclus wordt veel kennis opgedaan. Bundelen, delen en actief uitwisselen van die kennis biedt inspiratie, herkenning en kan helpen bij versnellen van processen en uitvoering gericht op circulaire economie en klimaatbeleid in de bedrijfsvoering. Die kennisdeling biedt dan ook ruimte voor alle betrokkenen in de keten, van bestuur, beleid tot uitvoering en control om hierin deel te nemen.

De volledige rapportage kunt u hier vinden. Wilt u meer nieuws of informatie over CO2-beprijzing? Kijk dan hier op onze website.

CO<sub>2</sub>-beprijzing - Klimaatverbond Nederland - Wegbereidersprogramma