In 2021 en 2022 heeft Klimaatverbond Nederland, samen met de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, gewerkt aan de tweede fase van het Wegbereidersprogramma CO2-beprijzing (je kunt hier meer lezen over de eerste fase van dit programma). In deze tweede fase bouwden we voort op de conclusies van fase één, namelijk dat medewerkers in alle gelederen van deze provincies – bestuurders, beleidsmakers, uitvoerders en inkopers – toegewijd en zo doelgericht mogelijk werken aan het bereiken van de klimaatdoelen, maar dat zij zich daarbij op afzonderlijke eilanden bevinden.

De aanpak van deze versnippering vormde het onderwerp van een zogenoemde ‘pressurecooker’ die we in de provincies Friesland en Drenthe hebben uitgevoerd en dat heeft geresulteerd in het hier voorliggende rapport. In het eerste deel beschrijven we hoe de provinciale organisatie in Friesland verbindingen heeft gelegd tussen de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers en beleidsmakers enerzijds en de uitvoerende afdelingen en inkopers anderzijds. In het tweede deel zetten we een stap buiten de Drentse overheidsorganisatie en kijken we naar de mogelijkheden die regionale samenwerking biedt.