De inclusieve energietransitie: een transitie voor iedereen!

De energietransitie vraagt om beleid dat direct en indirect bij mensen achter de voordeur belandt. Het vraagt om investeringen en ander gedrag van mensen. Dat kan niet succesvol zijn zonder dat er draagvlak voor is, actieve participatie mogelijk is en mensen weten wat ze zelf kunnen doen. Geconstateerd wordt dat (groepen) mensen met een andere culturele achtergrond of (niet-westerse) migratieachtergrond veelal nog niet (kunnen) participeren in de processen van energietransitie. Hoe zorgen we dat ook zij mee kunnen doen? Hoe zorgen wij voor een inclusieve energietransitie?

Klimaatverbond heeft samen met het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de belemmeringen en oplossingsrichtingen hierbij.

Over de sessie

Inwoners met een migratieachtergrond blijken nog niet of nauwelijks betrokken bij de energietransitie. Voor Klimaatverbond Nederland is het - ook in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (doel 10 en 17) - van belang om zich voor het vraagstuk sterk te maken en van meer onderbouwing en voorbeelden te voorzien. Hiervoor is in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut een verkennend onderzoekstraject in gang gezet. Tijdens deze sessie zullen de resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd, waarbij er ook enkele aanbevelingen worden gedaan die gemeenten en andere stakeholders kunnen inspireren om de participatie van deze groep te versterken.

Doel van deze sessie

In deze sessie zullen onderzoekers Marjolein Odekerken en Anneke Brock (Verwey-Jonker Instituut) en Maisam Haydary van Klimaatverbond Nederland hun resultaten delen. Verder zal er stil worden gestaan bij de aanbevelingen om een inclusieve energietransitie na te streven. Ook zal er gepeild worden of deze herkenbaar zijn bij de deelnemers. Er zal dus ruimte zijn voor de deelnemers om hun ervaringen, ideeën en vragen te delen, zodat we in beeld krijgen welke aspecten als belangrijk worden ervaren en hoe we deze kunnen meenemen in een vervolgtraject. Het hele rapport kunt u hier vinden.

Sessie terugkijken?

De sessie kunt u hieronder terugkijken tot vrijdag 16 juli 2021.