Net als vorig jaar hebben we onze reductiedoelstelling ruimschoots gehaald. In plaats van 9,75% CO2-reductie hebben we ruim 47% emissiereductie behaald, wat neerkomt op een totale uitstoot van 2,62 ton CO2. Corona speelde hier net als in de vorige meetperiode opnieuw een grote rol in. Het team is zeer beperkt aanwezig geweest op kantoor en het overgrote deel van de afspraken was digitaal, waardoor er weinig werk-werkverkeer is geweest.

Trede 3 op CO2-Prestatieladder

Alweer twee en een half jaar geleden, in september 2020, heeft Klimaatverbond Nederland haar certificaat op trede 3 van de CO2-Prestatieladder ontvangen. De uitstoot over onze eerste meetperiode (december 2018 – november 2019) – het referentiejaar – bedroeg 4,98 ton CO2. Dit waren emissies door gas- en stroomgebruik in ons kantoorpand in Arnhem en door werk-werkverkeer. Voor de periode december 2020 – november 2021 was onze doelstelling om een emissiereductie van 9,75% te halen ten opzichte van het referentiejaar.

Nieuwe doelstellingen

Voor Klimaatverbond is de grootste winst te behalen in het verduurzamen van het kantoorpand, al zijn de verduurzamingsmogelijkheden beperkt aangezien het een monumentaal pand is en omdat over de mogelijkheden veel af- en instemming nodig is met de verhuurder. Dat, in combinatie met de verwachting dat het team in 2022 meer aanwezig zal zijn op kantoor en weer meer reisbewegingen zal maken, maakt dat we voor de meetperiode december 2021-november 2022 besloten hebben tot een emissiereductiedoelstelling van 15% ten opzichte van het referentiejaar. Dat betekent dus een toename van de uitstoot ten opzichte van de afgelopen twee meetperioden, maar aangezien we verwachten dat er in 2022 weer meer bedrijvigheid zal zijn, zien we dit als een realistische doelstelling.

CO2-reductie bij leden en andere organisaties

Behalve op de eigen organisatie zet Klimaatverbond natuurlijk vooral in op het realiseren van CO2-reductie bij haar leden en andere organisaties. We werken bijvoorbeeld al een aantal jaar aan het thema CO2-beprijzing, maar ook aan het opzetten van maatschappelijke energiedienstenorganisaties, zodat de uitstoot in de woon- en leefomgeving daalt. Meer over onze thema’s en projecten kunt u lezen op onze site. Op de projectenpagina van de CO2-Prestatieladder kunt u binnenkort ook de rapportage vinden van het afgelopen jaar.

Voetnoot:

De CO2-Prestatieladder is een methodiek om de CO2-uitstoot van een organisatie of bedrijf snel en gestructureerd omlaag te brengen, binnen de eigen bedrijfsvoering, maar ook in projecten en in de keten. Inmiddels zijn er meer dan 1000 certificaathouders. Eerst waren dat vooral bedrijven, maar er zijn ook steeds meer overheden die een certificaat halen. De Ladder is namelijk een goede manier om invulling te geven aan de voorbeeldfunctie die overheden hebben naar de rest van de samenleving toe. Meer informatie kunt u vinden op de website van SKAO, de beheerder van de CO2-Prestatieladder.

Co<sub srcset=2-prestatieladder" width="960" height="640" />

Foto: Pixabay