Wat doet Klimaatverbond Nederland met (interne) CO2-beprijzing?

Vanuit het Rijk is geld beschikbaar voor experimenten bij overheden, zoals het uitvoeren van een kosten-batenanalyse, of een aanbesteding waarin de werkelijke CO2-prijs wordt meegerekend. Bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers, medewerkers energie en klimaat en circulaire economie zijn nauw betrokken.

In ons werk experimenteren we met verschillende toepassingen van CO2-beprijzing en daarmee ook met verschillende CO2-prijsniveaus. Het is een geschikte aanpak om bijvoorbeeld met lopende aanbestedingen, kosten-batenanalyses en het bundelen van kracht in de organisatie concrete resultaten te bereiken. In dit kader werkt Klimaatverbond Nederland intensief samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, PIANOo, de VNG, de UvW en het IPO, en met Europese steden en organisaties in het Interreg-NWE project DeCarb-Pro.

Hoe kunnen wij uw organisatie helpen?

Overheden hebben een voorbeeldrol. Nu kunnen overheden zélf met CO2-beprijzing aan de gang. Klimaatverbond Nederland ondersteunt haar leden en andere overheden hierbij. Dat levert snel en concreet resultaten op:

  • Een goed gecertificeerde CO2-voetafdruk, waardoor een organisatie een goed overzicht krijgt van waar de meeste reductie te realiseren is;
  • Een sterke verbinding tussen bestuurders en ambtenaren van verschillende afdelingen (klimaat en energie, circulaire economie, infrastructuur), zodat het instrument interne CO2-beprijzing ingebed wordt in de gehele organisatie;
  • Concrete experimenten met aanbestedingen, kosten-batenanalyses of andere toepassingen van CO2-beprijzing; en
  • Deelname in het landelijk kennisnetwerk van (interne) CO2-beprijzing.

Via het menu bovenaan kunt u meer informatie vinden over de verschillende toepassingen van CO2-beprijzing, praktijkvoorbeelden en alle onderzoeken en rapporten die we naar aanleiding van ons werk tot nu toe hebben gepubliceerd.