Team Energiedienstenorganisaties

Thijs de la Court

Thijs de la Court

Inhoudelijk (Beleids)medewerker

Dieuwertje Walch

Dieuwertje Walch

Inhoudelijk (Beleids)medewerker

Jos van der Schot – Tekstschrijver Klimaatverbond Nederland

Jos van der Schot

Inhoudelijk (Beleids)medewerker

Consortium

Binnen dit thema werkt Klimaatverbond intensief samen met een aantal partijen in een consortium. Klimaatverbond Nederland is de penvoerder, procesbewaker en de trekker van het consortium. Ze waakt over de kwaliteit van het werk, is procesbegeleider en aanspreekpunt voor gemeenten, regio’s en andere partijen. In dit programma hebben we een consortium gevormd met vier andere partijen, te weten LSA bewoners, Balance, Buurtwarmte en SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). Hieronder stellen deze andere leden van het consortium zich kort voor.

 

Annerike Hekman – LSA bewoners

Het LSA is een sterk landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen, zoals bewonersorganisaties, buurthuizen in zelfbeheer, bewonersbedrijven en coöperaties. Het LSA gaat voor sterke, leefbare buurten waaraan iedereen kan bijdragen. Buurten waar alle partijen samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Waar initiatieven voor de buurt worden gewaardeerd en gefaciliteerd. Vanuit dat perspectief vervult LSA een rol in dit consortium. LSA draagt bij in het actie-onderzoek en in samenwerking met bewoners onderzoeken welke kaders nodig zijn voor de realisatie van een energiedienstenorganisatie. Wat zijn de behoeften op wijkniveau? Welke competenties zijn er nodig? Welke rollen willen of hebben de bewoners indien er een energiedienstenorganisatie wordt gerealiseerd? En wat hebben zij nodig om de rol goed te kunnen oppakken? Kennis van wijkeconomie, rol van wijkbedrijven, etc. worden daarin meegenomen. LSA biedt een mooie input voor het essay en versterken van het lokale karakter van de het energiedienstenorganisatieconcept.

Neem contact op met Annerike Hekman

Nico Janssen - Balance

Balance is een integraal werkend project- en procesmanagement bureau dat zich richt op planvorming en realisatie van grote infrastructurele werken, gebiedsontwikkeling en de energietransitie. De missie van Balance is om Nederland toekomstbestendiger te maken. Op het gebied van de energietransitie zijn we actief op de terreinen zon, warmte, waterstof, energiebesparing en verduurzamingsstrategieën voor woningcorporaties, gemeenten en provincies. We begeleiden gemeenten bij realisatie van aardgasvrij wijken via ontwikkeling van betaalbare verduurzamingsconcepten, systeemverkenningen, organisatie van marktconsultaties, financiële analyses en procesmanagement. Op het terrein van participatie koppelen we partijen aan elkaar en helpen we VvE’s stappen te maken in het aardgasvrij maken van hun complex. In het consortium is Balance dé ESCo-expert. Zij verzamelt de literatuur en modellen die gebruikt kunnen worden voor een ESCo en onderzoekt de bruikbaarheid hiervan voor de wijken waar we actief in zijn.

Neem contact op met Nico Janssen

Gerwin Verschuur – Buurtwarmte

Buurtwarmte helpt wijk- en dorpsgenoten om samen duurzame, lokale warmte te realiseren. Dat doen we door hun initiatieven te professionaliseren. We bieden daarvoor een integrale buurtaanpak. Buurtwarmte ziet in een coöperatieve aanpak van onderop de beste basis voor een duurzame, lokale warmtevoorziening voor iedereen. Samen neem je de regie over je eigen warmtevoorziening en maak je keuzes op basis van jullie gezamenlijke belangen. Buurtwarmte is onderdeel van Energie Samen, de landelijke koepel voor duurzame energie-initiatieven van burgers. Binnen dit consortium focust Buurtwarmte zich op onderzoek naar en inventarisatie van de denkwijzen van energiecoöperaties en hun rol bij energiebesparing en duurzame opwek gerelateerd aan de energiedienstenorganisatie. Hoe ziet een integrale benadering van woningverduurzaming en aardgasvrij worden als wijk er uit en hoe kan dat coöperatief worden ingezet? Hoe organiseren we dat nu samen?

Neem contact op met Gerwin Verschuur

Paul van Weezel Errens – SVn

SVn biedt financieringsoplossingen die maatschappelijke waarde helpen creëren. Dit doen wij samen met gemeenten en andere overheden. Zo dragen wij bij aan het verbeteren van de kwaliteit van wonen en leven in Nederland. SVn bedenkt voortdurend hoe financieringsinstrumenten kunnen helpen bij het stimuleren van maatschappelijke ontwikkelingen. We reageren op vragen vanuit de markt en signaleren relevante ontwikkelingen zo vroeg mogelijk. Als we een trend zien, nodigen we overheden en andere samenwerkingspartners uit om samen na te denken over oplossingen. Met elkaar bespreken we hoe financieringsinstrumenten ingezet kunnen worden om hier beweging in te krijgen. Binnen het consortium helpt SVn met het ontwikkelen van een businesscase die kan worden ondersteund vanuit haar fondsen. Hoe maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden en hoe vertaalt zich dat naar governance: bestuur, eigenaarschap en zeggenschap? Wat is er nodig om risico’s af te dekken?

Neem contact op met Paul van Weezel Errens

Robert Boom – RVO

RVO werkt met procesmanagers van team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling (GRO) aan integrale gebiedsontwikkeling, in regio’s waar beleidsopgaven en transities in onderlinge samenhang en in de schaarse ruimte een plaats moeten krijgen. We helpen betrokken partijen bij het formuleren en realiseren van hun ruimtelijke ambities, in samenhang én samenwerking. Hierbij staat het gezamenlijk verkennen, verbinden, vormgeven en verbeelden van beleids- en transitieopgaven centraal. Transitieopgaven waar team GRO bij betrokken is zijn onder meer de energietransitie en regionale economische ontwikkeling.

Neem contact op met Robert Boom