De energietransitie heeft alleen kans van slagen als ze realiseerbaar, betaalbaar en rechtvaardig is. De uitdaging is het klimaatakkoord naar de keukentafel te brengen. Iedereen moet mee zodat wijken van het aardgas af kunnen. Dit is naast een technische en economische, vooral een sociale opgave. Het vraagt om een goed gefaciliteerde energieke samenleving; een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en bewoners. Klimaatverbond Nederland onderzoekt samen met gemeenten, provincies en rijk hoe deze samenwerking vorm te geven.

Energy Service Company als middel om wijken CO2-neutraal maken

Klimaatverbond Nederland onderzoekt samen met gemeenten, bewoners, het bedrijfsleven en onze kennispartners hoe een Maatschappelijke Energy Service Company (M-ESCo)  kan worden gerealiseerd. De stap van het Klimaatakkoord naar de keukentafel is groot. Er is een top-down benadering met daarin de opgave beschreven en bottom-up ontwikkeling van actieve bewoners die aan de slag gaan verduurzamen van woningen en leefomgeving. De opgave is groot en zowel gemeenten, bewoners als (lokale) bedrijfsleven vragen ontzorgd te worden. De energieke samenleving vraagt dat we samen zorgen, ieder vanuit eigen rol, bevoegdheden en kracht. De energietransitie is een brede leefbaarheidsvraagstuk dat vraagt om maatwerk. We zien in M-ESCo’s een vorm om deze samenwerking vorm te geven, als  middel om wijken CO2-neutraal maken.

Wie doen er mee?

We hebben we een multidisciplinair kennisconsortium opgezet om aan deze uitdaging invulling te geven. Met dit consortium benaderen we de thematiek integraal, vanuit verschillende rollen, expertises en achtergronden, om de deelnemende gemeenten te ondersteunen. Dit doen we open source zodat de kennis voor iedereen beschikbaar wordt. De leden van het consortium:

 • Klimaatverbond Nederland kent de gemeentelijke processen en organisaties. Hoe krijgen we een governance structuur als basis voor de uitvoering van een wijkgerichte transitie?;
 • Balance is de ESCo-expert en heeft voor verschillende gemeenten onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van maatschappelijke ESCo’s. Hoe krijgen we een ESCo zo vormgegeven dat die ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd?;
 • LSA bewoners weet wat de bewoners beweegt en richt zich op de brede leefbaarheid van wijken en initiatieven van bewoners. Hoe past een ESCo hierin?;
 • Buurtwarmte is de coöperatie-expert en legt zich toe op het coöperatief opzetten van de toekomstige energievoorziening. Wat kan een ESCo voor de coöperaties betekenen en wat betekent dat voor hun rol?; en
 • SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) beheert fondsen en brengt expertise in over hoe deze goed benut kunnen worden, maar is ook geïnteresseerd om de fondsen beter te laten aansluiten op de behoeften in de wijk. 

Meer informatie over de individuele consortiumleden kun je vinden onder Team.

Het consortium staat in goed contact met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en zoekt ook de samenwerking met andere ESCo-initiatieven, zoals Transform en het Woningabonnement. We willen niet het wiel opnieuw uitvinden, maar wat er is zo goed mogelijk doorontwikkelen en implementeren.

Regioverband

De deelnemende gemeenten werken in regioverband, wat de effectieve en efficiënte inzet van middelen en capaciteit ten goede komt. Het zorgt voor laagdrempelige uitwisseling, communicatie en afstemming onderling. De regio’s worden ondersteund met de kennis van het consortium en geven input voor verdere kennisontwikkeling. De deelnemende gemeenten zijn verspreid over zeven regio’s en drie provincies. Mogelijk worden dat er nog meer.

Meer informatie over Maatschappelijke Energiedienstenbedrijven?

Ben je geïnteresseerd en blijf je graag op de hoogte? Abonneer je dan op onze speciale M-ESCo-nieuwsbrief, deze verschijnt eens in de twee à drie maanden. Hiervoor kun je contact opnemen met Dieuwertje Walch (dieuwertje.walch@klimaatverbond.nl).

Publicaties

ESCo: businesscase gemeente Nijkerk

ESCo: businesscase gemeente Nijkerk

De gemeente Nijkerk heeft Janssen & Johann gevraagd onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een ESCo (Energy Service Company) voor verduurzaming van (grondgebonden) eigen woningbezit, oftewel particuliere woningen in…

ESCo: haalbaarheidsstudie gemeente Nijkerk

ESCo: haalbaarheidsstudie gemeente Nijkerk

De gemeente Nijkerk heeft Janssen & Johann gevraagd onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een ESCo (Energy Service Company) voor verduurzaming van (grondgebonden) eigen woningbezit, oftewel particuliere woningen in…

ESCo-verkenning Gelders Energieakkoord

ESCo-verkenning Gelders Energieakkoord

In 2016 heeft het Gelders Energieakkoord een verkenning uitgevoerd, om de mogelijkheden voor de ESCo in Gelderland in beeld te brengen. Deze verkenning naar de ESCo is breed opgevat en…

 • ESCo: businesscase gemeente Nijkerk

  ESCo: businesscase gemeente Nijkerk

  De gemeente Nijkerk heeft Janssen & Johann gevraagd onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een ESCo (Energy Service Company) voor verduurzaming van (grondgebonden) eigen woningbezit, oftewel particuliere woningen in…

 • ESCo: haalbaarheidsstudie gemeente Nijkerk

  ESCo: haalbaarheidsstudie gemeente Nijkerk

  De gemeente Nijkerk heeft Janssen & Johann gevraagd onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een ESCo (Energy Service Company) voor verduurzaming van (grondgebonden) eigen woningbezit, oftewel particuliere woningen in…

 • ESCo-verkenning Gelders Energieakkoord

  ESCo-verkenning Gelders Energieakkoord

  In 2016 heeft het Gelders Energieakkoord een verkenning uitgevoerd, om de mogelijkheden voor de ESCo in Gelderland in beeld te brengen. Deze verkenning naar de ESCo is breed opgevat en…

Team M-ESCo

Wouter Pieterse Esco’s Energiebesparing Klimaatverbond Nederland

Wouter Pieterse

Projectleider

Thijs de la Court

Thijs de la Court

Inhoudelijk (Beleids)medewerker

Dieuwertje Walch

Dieuwertje Walch

Inhoudelijk (Beleids)medewerker